Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků dílů „a“ a „b“ dle geometrického plánu 171-280/2017 v k. ú. Olší, panu Karlu Vojtovi, bytem Olší 58.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2018
Sejmuto: