Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)

Zápis z přezkumu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 23. 5. 2019
Sejmuto:


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn za rok 2018

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn za rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 5. 2019
Sejmuto:


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Olší na základě § 16 písm. a) a v souladu s ustanovením § 32 odst.2 zákona č. 62/2003Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  v pátek dne 24.května 2019  od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 25.května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

 1. Místem konání voleb je volební místnost v Olší č. 65
 2. Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (od 10. 4. 2019) přihlášen na území obce k pobytu a nejpozději dne 14.4.2019 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (dále jen volič“), pokud u něj nenastala překážka výkonu volebního práva.
 3. Volit na území obce Olší mohou také voliči, kteří se v období od 14. 4. 2019 přihlásili k trvalému pobytu a prokáží, že byli  v místě předchozího bydliště ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnuti.
 4. Volič je povinen prokázat ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství, občan České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní např. průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
 5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič předem požádat OÚ Olší nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena.
 6. Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie budou voličům na požádání poskytnuty na Obecním úřadě v Olší.
 7. Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb do Evropského parlamentu, tj. nejpozději 21. 5. 2019. Na žádost voliče mu budou vydány ve volební místnosti.

 


Vyvěšeno: 8. 5. 2019
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 16. 5. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 16. 5. 2019 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 2,3,4/2019
6. Projednání smlouvy o spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov
7. Projednání nabídek na splaškové kanalizaci v lokalitě Olší-sever
8. Projednání nabídek na komunikaci v lokalitě Olší-sever
9. Projednání pronájmu budovy Olší. č. 47 (Pohostinství pod sv. Jiřím)
10. Dodatečné příspěvky
11. Diskuse, závěr

V Olší, 7. 5. 2019


Vyvěšeno: 7. 5. 2019
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 24. 4. 2019
Sejmuto:


Záměr o pronájmu budovy Olší č. 47 (Pohostinství pod sv. Jiřím)

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor v budově Olší č.47 (Pohostinství pod sv. Jiřím). Bližší informace budou poskytnuty na obecním úřadě v Olší případně telefonicky na čísle 737 784 133.

V Olší 22. 4. 2019


Vyvěšeno: 22. 4. 2019
Sejmuto:


Volby do Evropskeho parlamentu – zapisovatelka + informace ke změně trvalého pobytu

Na základě ustanovení § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou.

Informace ke změně trvalého pobytu po 14. dubnu 2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 12. 4. 2019
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 28. 3. 2019
Sejmuto:


Volby do Evropskeho parlamentu – Informace o minimálním počtu členů okrskové komise

V souladu s § 16 odst. 1 písm.c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019, minimální počet členů okrskové volební komise na 5 ( 4 členové + zapisovatel)


Vyvěšeno: 25. 3. 2019
Sejmuto:


Valná hromada SVK Žďársko – 19. 3. 2019

Dne 19. 3. 2019 se bude od 9 hodin konat Valná hromada SVK Žďársko v kongresovém sálu hotelu Jehla ve Žďáře nad Sázavou.
Podklady ke stažení (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2019
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 15. 2. 2019
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 14. 2. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 14. 2. 2019 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 12/2018
6. Inventarizace obce Olší
7. Inventarizace ZŠ a MŠ Olší
8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene (Olší, VN+TS+NNK,lok.RD, OÚ p.č.28/9)
9. Projednání odkupu pozemků pro výstavbu v lokalitě Olší sever – II. etapa
9. Projednání odkupu pozemků 279/2 a 373/4 v k. ú. Olší u Tišnova
11. Dodatečné příspěvky
12. Diskuse, závěr

V Olší, 6. 2. 2019


Vyvěšeno: 6. 2. 2019
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 22. 1. 2019
Sejmuto:


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že dokumenty rozpočtového hospodaření:

  Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827

 • Návrh rozpočtového výhledu Mikroregionu Pernštejn
 • Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu Pernštejn
 • Návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn
 • Schválený rozpočet Mikroregionu Pernštejn
 • Schválená rozpočtová opatření Mikroregionu Pernštejn
 • Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn
 • Schválený závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn

jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových Mikroregionu Pernštejn http://www.pernstejnsko.cz/uredni-deska/
Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí kdykoliv v pracovní době v kanceláři Mikroregionu Pernštejn (TIC Nedvědice), Nedvědice 32


  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513

 • Návrh rozpočtového výhledu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Schválený rozpočtový výhled Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Návrh rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Schválený rozpočet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Schválená rozpočtová opatření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Návrh závěrečného účtu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Schválený závěrečný účet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko http://www.svkzdarsko.cz/dokumenty
Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou


  DSO Tišnovsko, IČ75058944

 • Návrh rozpočtového výhledu DSO Tišnovsko
 • Schválený rozpočtový výhled DSO Tišnovsko
 • Návrh rozpočtu DSO Tišnovsko
 • Schválený rozpočet DSO Tišnovsko
 • Schválená rozpočtová opatření DSO Tišnovsko
 • Návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko
 • Schválený závěrečný účet DSO Tišnovsko

jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových DSO Tišnovsko http://www.dsotisnovsko.cz/uredni-deska-2/
Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí v Centru společných služeb DSO Tišnovsko, Komenského 1109, Předklášteří.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

Rozhodnutí – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Olší

Rozhodnutí – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Olší (stáhnout)

Příloha rozhodnutí (stáhnout)


Vyvěšeno: 11. 1. 2019
Sejmuto:


Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, plní obecní úřad Olší povinnost zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona zveřejněním níže uvedených údajů:

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí – 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
5. Počet stížností podaných podle §16a – 0
6. Další informace – 0

V Olší 2. 1. 2019

Rozpočtové opatření č. 12/2018

Rozpočtové opatření č. 12/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 22. 12. 2018
Sejmuto:


Změna pověřence GDPR od 1. 1. 2019

Pověřenec GDPR pro obec Olší a pro Základní školu a Mateřskou školu Olší, okres Brno-venkov od 1. 1. 2019:
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov

Kontaktní osoba:
Ing. David Lacina, tel.: 605 851 345, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz


Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:


Schválený rozpočet obce Olší na rok 2019 a schválený střednědobý výhled obce Olší na roky 2020-2023

Schválený rozpočet obce Olší na rok 2019 (stáhnout)

Schválený střednědobý výhledu obce Olší na roky 2020-2023 (stáhnout)


Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 20. 12. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 20. 12. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 11/2018
6. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – vedení NN na Litavě (Prosecký)
7. Inventarizace za rok 2018
8. Projednání rozpočtu obce Olší a střednědobého výhledu obce Olší
9. Projednání dodatku smlouvy s TS Bystřice a.s. – odpady
10. Dodatečné příspěvky
11. Diskuse, závěr

V Olší, 12. 12. 2018


Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Sejmuto:


Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu obce Olší na roky 2010-2023

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2019 (stáhnout)

Návrh střenědobého výhledu obce Olší na roky 2020-2023 (stáhnout)


Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 11/2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 11. 2018
Sejmuto:


Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Olší na rok 2019 a schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 až 2022

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Olší na rok 2019 (stáhnout)

Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 až 2022 (stáhnout)


Vyvěšeno: 20. 11. 2018
Sejmuto:


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o zahájení společného řízení – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace (stáhnout)


Vyvěšeno: 16. 11. 2018
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 15. 11. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 15. 11. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 9/2018, a 10/2018
6. Projednání odkupu parcely 110/7 v k. ú. Klokočí u Olší dle gometrického plánu 96-100/2018
7. Projednání dlouhodobého pronájmu místnosti ke komerčním účelům v budově Olší č. 28
8. Doplnění členů finančního a kontrolního výboru
9. Projednání návrhu rozpočtu a střenědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší
10. Dodatečné příspěvky (čistota v obci, svodnice na polních cestách atd.)
11. Diskuse, závěr

V Olší, 7. 11. 2018


Vyvěšeno: 7. 11. 2018
Sejmuto:


Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Olší na rok 2019 (stáhnout)

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 až 2022 (stáhnout)


Vyvěšeno: 27. 10. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 10/2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 10. 2018
Sejmuto:


Záměr o pronájmu prostor pro komerční účel

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor (cca 30 m2) v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova (bývalá zasedací místnost obecního úřadu)

V Olší 26. 10. 2018


Vyvěšeno: 26. 10. 2018
Sejmuto:


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Olší

Obec Olší v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Olší, svolaného dosavadním starostou obce Martinem Pavlíčkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost nového obecního úřadu, Olší č. 65
Doba konání: čtvrtek, 1. listopadu 2018 od 18:30

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Určení zástupce pro jednání v institucích (výborech, spolcích atd.)
7) Diskuse a další organizační záležitosti

V Olší, 24. 10. 2018


Vyvěšeno: 24. 10. 2018
Sejmuto: 1. 11. 2018


Výsledky voleb do zastupitelstva obce Olší

Dne 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí.

Výsledky voleb za obec Olší jsou (zde).


Vyvěšeno: 9. 10. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 25. 9. 2018
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 20. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 20. 9. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 6/2018, 7/2018 a 8/2018
6. Projednání prodeje st. p.č. 88/2 v k. ú. Olší
7. Projednání pronájmu části parcel č. 197/2 a 197/3 v k. ú. Litava
8. Dodatečné příspěvky
9. Diskuse, závěr

V Olší, 11. 9. 2018


Vyvěšeno: 11. 9. 2018
Sejmuto: 20. 9. 2018


Záměr o pronájmu části pozemků p.č. 197/2 a p.č. 197/3 v k. ú. Litava

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části pozemků p.č. 197/2 a p.č. 195/11 v k. ú. Litava dle přiložených nákresů Ing. Jiřímu Zemánkovi, bytem Litava 32.

Příloha č. 1 (stáhnout)

Příloha č. 2 (stáhnout)


Vyvěšeno: 31. 8. 2018

Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 27. 8. 2018
Sejmuto:


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Ve smyslu ustanovení § 15, odst. 1, písm.g) zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji:

pro volby do zastupitelstva obce Olší, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek se sídlem v nové budově úřadu obce Olší, Olší 65.

V Olší dne 20. 8. 2018
Ing. Martin Pavlíček


Vyvěšeno: 20. 8. 2018
Sejmuto:


Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku st. p. č. 88/2, k. ú. Olší u Tišnova panu Pavlu Cimbálníkovi, bytem Olší 52.


Vyvěšeno: 15. 8. 2018

Sejmuto:


Informace o počtu členů okrskové volební komise

V souladu s §15 písm.d) zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro volby do zastupitelstva obce Olší, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 minimální počet členů okrskové volební komise na 5 (4 členové + zapisovatel)


Vyvěšeno: 6. 8. 2018
Sejmuto:


Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Tišnov

Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Tišnov (stáhnout)


Vyvěšeno: 6. 8. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 27. 7. 2018
Sejmuto:


Informace o volebním obvodu, počtu členů zastupitelstva a potřebném počtu podpisů na peticích

Starosta obce Olší v souladu s ustanovením §27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje

– v obci Olší je zřízen 1 volební obvod se sídlem v nové budově Obecního úřadu Olší č. 65
– počet členů zastupitelstva je 7
– potřebný počet podpisů na petici podporující nezávislého kandidáta je 17
– potřebný počet podpisů na petici podporující sdružení nezávislých kandidátů je 23

Všechny důležité informace jsou k nalezení na http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam, případně na obecním úřadě v Olší

Ing. Martin Pavlíček, starosta


Vyvěšeno: 13. 7. 2018
Sejmuto:


Nabídka práce ve společnosti Likov s. r. o. (Kuřim)

Rostoucí česká společnost LIKOV se sídlem v Kuřimi, zabývající se výrobou stavebních profilů pro zateplovací systémy, obsazuje pozici operátora výrobní linky a skladníka. Náplní operátora je obsluha výrobní linky, na pozici zaučíme, praxe na obdobné pozici nevyžadujeme. Náplní práce skladníka je vychystávání expedic, práce s vysokozdvižným vozíkem. Praxi opět nevyžadujeme, na pozici zaučíme. Práce je vhodná i pro šikovné absolventy škol. Můžeme nabídnout stabilní práci, jistotu, práci v čistém prostředí, zajímavou mzdu s možností dalšího růstu, pololetní a roční prémie, příspěvek na obědy a další. Životopisy zasílejte na email personalni@likov.com. Více informací na www.likov.com, případně telefonu 541 552 505.

pozice: Obsluha linky – výroba stavebních profilů (stáhnout)

pozice: Skladník (stáhnout)


Vyvěšeno: 28. 6. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 6. 2018
Sejmuto:


Pozvánka na Slavnosti Pernštejnského panství 2018

Pozvánka na Slavnosti Pernštejnského panství 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 14. 6. 2018
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 6. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 21. 6. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 3/2018, 4/2018 a 5/2018
6. Projednání došlých změn územního plánu
7. Projednání smlouvy o spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2018
8. Projednání smlouvy s JMK z programu Obnovy venkova na rok 2018 – zateplení a vchod do nového obecního úřadu
9. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn
10. Závěrečný účet SVK Žďársko
11. Oprava nového obecního úřadu
12. Seznámení s výsledky a doporučeními výběrového řízení na ředitelku ZŠ a MŠ Olší
13. Dodatečné příspěvky
14. Diskuse, závěr

V Olší, 13. 6. 2018


Vyvěšeno: 13. 6. 2018
Sejmuto: 22. 6. 2018


Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 28. 5. 2018
Sejmuto:


Pověřenec GDPR pro obec Olší a pro Základní školu a Mateřskou školu Olší, okres Brno-venkov

Pověřenec GDPR pro obec Olší a pro Základní školu a Mateřskou školu Olší, okres Brno-venkov:
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov

Kontaktní osoba:
Bc. Martin Hrubý,tel.: 608 871 829, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz


Vyvěšeno: 25. 5. 2018
Sejmuto:


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (stáhnout)


Vyvěšeno: 2. 5. 2018
Sejmuto:


Veřejná vyhláška – FÚ

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 – veřejná vyhláška (stáhnout)


Vyvěšeno: 27. 4. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 20. 4. 2018
Sejmuto:


Prodloužení termínu pro podávání přihlášek do konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov

Starosta obce Olší v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpis

prodlužuje termín pro podávání přihlášek do konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov a to do 21. 5. 2018.


Vyvěšeno: 12. 4. 2018
Sejmuto:


Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Olší u Tišnova

Obec OLŠÍ poskytla Římskokatolické farnosti Olší u Tišnova příspěvek z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč na opravu varhan v místním kostele Sv. Jiří v Olší.

Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Olší u Tišnova (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 4. 2018
Sejmuto:


Složení konkursní komise

Starosta obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí

1. j m e n u j e konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov ve složení:

 • Ing. Martin Pavlíček, člen určený zřizovatelem – předseda
 • Mgr. Kateřina Bílá, člen určený zřizovatelem
 • Mgr. Hana Poslíková, člen určený ředitelem krajského úřadu
 • Mgr. Eva Hertlová, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
 • Jiřina Kotoučková, DiS., pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
 • Ing. Lenka Skotáková, školní inspektor České školní inspekce
 • Ing. Michal Bednář, člen školské rady

2. p o v ě ř u j e paní Marii Jandovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise


Vyvěšeno: 10. 4. 2018
Sejmuto:


Závěrečný účet obce Olší za rok 2017

Závěrečný účet obce Olší za rok 2017 (stáhnout)

Zpráva o přezkumu hospodaření obce Olší za rok 2017 (stáhnout)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 3. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 24. 3. 2018
Sejmuto:


Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Olší

Starosta obce Olší v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov.

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději v termínu do 21. 5. 2018 (původní termín 30. 4. 2018 byl prodloužen) na adresu:

Obec Olší, Olší 28, 592 61 Doubravník.

Ředitel/ka bude jmenován/a podle ustanovení § 166 odst. 2  školského zákona, ve znění zákona č. 472/2011 Sb a to od 1. 8. 2018.

 

Obálku označit Konkurz ZŠ a MŠ Olší – NEOTVÍRAT!

 


Vyvěšeno: 22. 3. 2018
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 22. 3. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 22. 3. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 12/2017, 1/2018 a 2/2018
6. Projednání zprávy o auditu učetnictví obce Olší za rok 2017
7. Závěrečný účet obce Olší za rok 2017
8. Projednání roční účetní závěrky obce Olší za rok 2017
9. Projednání roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2017 a projednání žádosti o převedení přebytku hospodaření do rezervního fondu
10. Projednání inventarizace obce Olší
11. Projednání opravy mostku a cesty v Rakové
12. Projednání dohody o změně katastrálních hranic mezi obci Olší a Pernštejnské Jestřabí
13. Projednání prodeje pozemku p. č. 534/4, 26/9 a dílu „a“ v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 95-318/2017 Ing. Antonínu Chocholáčovi
14. Projednání prodeje dílů „a“ a „b“ v k. ú. Olší dle geometrického plánu č. 171-280/2017 panu Karlu Vojtovi
15. Projednání prodeje pozemků p. č. 28/39 a 28/45 v k. ú. Olší dle geometrického plánu číslo č. 169-218/2017
16. Projednání podmínek a zástupců obce u výběrového řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Olší
17. Dodatečné příspěvky
18. Diskuse, závěr

V Olší, 14. 3. 2018


Vyvěšeno: 14. 3. 2018
Sejmuto: 22. 3. 2018


Záměr o prodeji pozemků dílů „a“ a „b“ v k. ú. Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků dílů „a“ a „b“ dle geometrického plánu 171-280/2017 v k. ú. Olší, panu Karlu Vojtovi, bytem Olší 58.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2018
Sejmuto:


Záměr o prodeji pozemků pro stavební účely

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 28/39 a 28/45 v k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu č. 169-218/2017 pro stavební účely (stavby rodinných domů).

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2018
Sejmuto:


Záměr o prodeji pozemků p. č. 26/9, 534/4 a dílu „a“ v k. ú. Klokočí

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 26/9, 534/4 a dílu „a“ dle geometrického plánu 95-318/2017 v k. ú. Klokočí, panu Antonínu Chocholáčovi, bytem Zborovská 832, Kuřim

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2018
Sejmuto:


Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2017 (stáhnout)

Zápis z přezkumu obce Olší za rok 2017 (stáhnout)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Olsší za rok 2017 (stáhnout)


Vyvěšeno: 19. 2. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 17. 2. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 29. 1. 2018
Sejmuto:


Schválený rozpočet obce Olší na rok 2018

Schválený rozpočet obce Olší na rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 16. 1. 2018
Sejmuto:


Novela zákona č. 250/2000 Sb. – povinné zveřejňování

S účinností zákona č. 24/2017 Sb., musí být zveřejněny postupem stanoveným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty:

 • Návrh rozpočtu obce Olší
 • Rozpočet obce Olší
 • Rozpočtová opatření vztahující se k rozpočtu
 • Návrh střednědobého výhledu obce Olší
 • Střednědobý výhled obce Olší
 • Návrh Závěrečného účtu obce Olší
 • Závěrečný účet obce Olší
 • Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Olší
 • Rozpočet ZŠ a MŠ Olší
 • Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší
 • Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší

Tyto dokumenty naleznete na elektronické úřední desce obce Olší http://www.olsi.cz v sekci Úřední deska (http://www.olsi.cz/category/uredni-deska/) . K nahlédnutí jsou také tyto dokumenty připraveny v listinné podobě v kanceláři obce Olší.

Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, plní obecní úřad Olší povinnost zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona zveřejněním níže uvedených údajů:

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí – 2
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
5. Počet stížností podaných podle §16a – 0
6. Další informace – 0

V Olší 2. 1. 2018

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12 (stáhnout)


Vyvěšeno: 29. 12. 2017
Sejmuto:


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků – volba prezidenta ČR

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i :

Pro volbu prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek, jehož sídlo je následující:

 • okrsek č. 1 – budova OÚ se sídlem Olší 65

  V Olší, 28. 12. 2018


 • Vyvěšeno: 28. 12. 2017
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 12. 2017

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11/2017
  6. Projednání smlouvy o věcném břemeně, EON, p. č. 9/1 k.ú. Litava
  7. Projednání smlouvy o věcném břemeně, obec Sejřek, p. č. 367 k.ú. Olší
  8. Projednání žádosti pana Babáčka k odkupu části obecního pozemku p.č . 5/5 k. ú. Olší
  9. Projednání smlouvy o věcném břemeně Zámečník, p. č. 116/10, 116/11, 116/12, 116/13 a 112/3 k.ú. Klokočí
  10. Projednání prodeji dílů „a“, „e“ a „h“ v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 94-131/2017 Ing. Michalu Zámečníkovi
  11. Projednání dodatku smlouvy o svozu komunálního odpadu, TS Bystřice, a.s.
  12. Projednání aktualizace územního plánu – žadost: Zemánek
  13. Projednání návrhu rozpočtu obce Olší na rok 2018
  14. Projednání inventarizace za rok 2017
  15. Dodatečné příspěvky
  16. Diskuse, závěr

  V Olší, 12. 12. 2017


  Vyvěšeno: 12. 12. 2017
  Sejmuto: 21. 12. 2017


  Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2018

  Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2018 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 4. 12. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší na rok 2018

  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Olší na rok 2018 (stáhnout)

  Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší na rok 2018 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 16. 11. 2017
  Sejmuto:


  Voličské průkazy a plná moc – volba prezidenta republiky

  Žádost o vydání voličského průkazu (stáhnout)

  Plná moc k převzetí volčského průkazu (stáhnout)


  Vyvěšeno:15. 11. 2017

  Sejmuto:


  Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise – volba prezidenta ČR

  V souladu s ustanovení § 14, odst. 1, písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a některých zákonů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 1

  na 5 členů včetně zapisovatele (4 členové a zapisovatel).


  Vyvěšeno: 13. 11. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 11

  Rozpočtové opatření č. 11 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 9. 11. 2017
  Sejmuto:


  Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na rok 2018

  Návrh rozpočtu obce ZŠ a MŠ Olší na rok 2018 (stáhnout)

  Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na rok 2018 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 1. 11. 2017
  Sejmuto: 16. 11. 2017


  Opatření obecné povahy

  Opatření obecné povahy – druhová vyjímka pro záchranné stanice (stáhnout)


  Vyvěšeno: 30. 10. 2017
  Sejmuto: 15. 11. 2017


  Výsledek voleb do Parlamentu ČR

  Celkem bylo odevzdáno 177 platných hlasů z celkem 248  oprávněných voličů (volební účast byla tedy celkem 71,37 %).

  Zvítězilo ANO 2011 (46 hlasů), druhá byla Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (32 hlasů) a třetí Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (25 hlasů).

  Celkové výsledky za náš okrsek najdete zde

  Upozornění pro voliče

  Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady
  hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny
  Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října
  2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

  Upozorňujeme proto voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu
  hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na
  oranžovém lístku, který je součástí každé sady. Pro úplnost uvádíme, že
  kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadou 26
  politických subjektů kandidujících v Jihomoravském kraji, neboť politické
  subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.
  V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na
  obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní
  sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební
  místnosti.

  Pro informaci uvádíme, že přehled hlasovacích lístků pro volební kraj
  Jihomoravský je zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
  www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Volby
  https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346663&TypeID=2

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, dne 16.10.2017

  Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Klokočí u Olší

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji dílů „a“, „e“ a „h“ v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 94-131/2017 Ing. Michalu Zámečníkovi, bytem Stará osada 3976/27, Židenice.

  Geometrický plán (stáhnout)


  Vyvěšeno:15. 10. 2017

  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 10

  Rozpočtové opatření č. 10 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 12. 10. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 9

  Rozpočtové opatření č. 9 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 26. 9. 2017
  Sejmuto:


  Návrh opatření obecné povahy – JMK

  Obsahem opatření je výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 odst. 1 a 2 ZOPK) uvedených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb. (stáhnout

  V Olší, 22. 9. 2017


  Vyvěšeno: 22. 9. 2017
  Sejmuto: 9. 10. 2017


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 9. 2017

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 8/2017
  6. Smlouva s SVK Žďársko – projekt rekonstrukce vodovodu
  7. Schválení sazebníku za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  8. Schváleni smlouvy o spolupráci – společné nákupy energií
  9. Projednání veřejnoprávní smlouvy s Tišnovem – přestupky
  10. Dodatečné opravy komunikací v obci
  11. Diskuse, závěr

  V Olší, 13. 9. 2017


  Vyvěšeno: 13. 9. 2017
  Sejmuto: 21. 9. 2017


  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

  V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  i n f o r m u j i :

  Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek, jehož sídlo je následující:

 • okrsek č. 1 – budova OÚ se sídlem Olší 28

  V Olší, 4. 9. 2017


 • Vyvěšeno: 4. 9. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 8

  Rozpočtové opatření č. 8 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 26. 8. 2017
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 17. 8. 2017

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017
  6. Smlouva s JMK – oprava hasičské zbrojnice v Olší
  7. Doplnění zřizovaví listiny školy o novou povinnost zpracovávat rozpočtový výhled
  8. Dodatečné opravy komunikací v obci
  9. Projednání příspěvku pro farnost Olší
  10. Diskuse, závěr

  V Olší, 8. 8. 2017


  Vyvěšeno: 8. 8. 2017
  Sejmuto: 17. 8. 2017


  Rozpočtové opatření č. 7

  Rozpočtové opatření č. 7 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 25. 7. 2017
  Sejmuto:


  Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

  V souladu s ustanovení § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 1

  na 5 členů (včetně zapisovatelky).

  V Olší, 15. 8. 2017


  Vyvěšeno: 15. 8. 2017
  Sejmuto:


  Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

  Z důvodu opravy komunikace č. II/390 od křižovatky silnic č. II/390 a č. II/385 po začátek obce Sejřek a od konce obce Sejřek po hranice k.ú. Nedvědice se stanovuje přechodná úprava provozu

  Veřejná vyhláška (stáhnout)

  Situace (stáhnout)


  Vyvěšeno: 23. 6. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 6

  Rozpočtové opatření č. 6 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 23. 6. 2017
  Sejmuto:


  Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. – základní informace o soustavě veřejného osvětlení

  Žádost byla přijata 1. 6. 2017.
  Odpověď byla odeslána dne 23. 6. 2017 (stáhnout)

  Kurz první pomoci pro občany

  Na základě žádostí několika občanů bude uspořádán kurz první pomoci.
  Každý, kdo by o tento kurz měl zájem, nechť se telefonicky (566566484) či emailem (obec@olsi.cz) přihlasí.
  Maximální počet účástníků kurzu je 15.

  První kurz se uskuteční 14. 7. 2017 v 18:00 v KD Olší. Délka kurzu bude cca 2 hodiny.

  Kurz bude veden odborným školitelem z řad Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Pavlem Podloučkou.


  Vyvěšeno: 22. 6. 2017
  Sejmuto: 14. 7. 2017


  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Marcela Pokorná, Petr Pokorný (stáhnout)


  Vyvěšeno: 15. 6. 2017
  Sejmuto: 25. 6. 2017


  Svoz nebezpečného odpadu 23. 6. 2017

  Svoz nebezpečného odpadu bude v pátek 23. 06. 2017 dle následujícího harmonogramu:

  15:30 – 16:00 Olší
  16:00 – 16:45 Litava
  16:45 – 17:15 Klokočí

  Do nebezpečného odpadu patří následující:
  Veškeré KOMPLETNÍ elektro spotřebiče (lednice, TV, monitory, radia ……), obaly od barev ( plechovky,…), odpadní barvy, oleje, olej. filtry, zářivky, olověné akumulátory, baterie, prošlé léky, textílie znečištěné NO, agrochemický odpad, pneumatiky bez disků

  Nic jiného do nebezpečného odpadu nepatří!!!


  Vyvěšeno: 15. 6. 2017
  Sejmuto: 23. 6. 2017


  Závěrečný účet obce Olší za rok 2016

  Závěrečný účet obce Olší za rok 2016 (stáhnout)

  Zpráva o přezkumu hospodaření obce Olší za rok 2016 (stáhnout)

  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů (stáhnout)


  Vyvěšeno: 29. 5. 2017
  Sejmuto:


  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 3

  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 3 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 25. 5. 2017
  Sejmuto:


  Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na roky 2018 až 2020

  Mikroregion Pernštejn – střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 25. 5. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 5

  Rozpočtové opatření č. 5 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 15. 5. 2017
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 25. 5. 2017

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017
  6. Závěrečný účet obce Olší za rok 2016
  7. Roční účetní závěrka obce Olší za rok 2016
  8. Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Olší za rok 2016
  9. Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2016
  10. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2016
  11. Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  12. Projednání změny hranic katastru mezi obcemi Litava, Klokočí a Pernštejnské Jestřabí
  13. Projednání žadosti o příspěvek na prapor SDH Olší
  14. Projednaní opravy hasičské zbrojnice
  15. Projednání pronájmu částí pozemků p.č. 197/2 a 195/11 v k. ú. Litava
  16. Projednání prodeje pozemků p.č. 4/6 a dílu „a“ a „b“ v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
  17. Projednání prodeje pozemků p.č. 365/3 a 4/5 v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
  18. Projednaní opravy cesty v Litavě
  19. Projednání opravy cesty v Klokočí a zpevnění svahu v Klokočí
  20. Projednaní kanalizace v lokalitě Olší – sever
  21. Diskuse, závěr

  V Olší, 15. 5. 2017


  Vyvěšeno: 15. 5. 2017
  Sejmuto: 25. 5. 2017


  Mikroregion Pernštejn – závěrečný účet za rok 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

  Mikroregion Pernštejn – závěrečný účet za rok 2016 (stáhnout)

  Mikroregion Pernštejn – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 12. 5. 2017
  Sejmuto:


  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 2

  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 2 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 5. 5. 2017
  Sejmuto: