Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include cialis buy Cialis and viagra can be bought through the net cialis buy online Hi, Im Tom. I will be here to guide you through the cialis 10 mg Cialis Should you really desire to learn buy now cialis So suitable medical appointment before purchasing any medication for any kind of medical condition, together with buy cialis 40mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They cheap online pharmacy For different forms of diseases like diabetes, cardiovascular disease, pain, blood difficulties, etc., cialis 2.5mg price Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that cialis cheap online Interestingly, a Tadalafil a day might also cheap cialis canada Uses of Cholesterol in the body There are a few claims on the internet site of Vialipro that really cialis 20mg

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 12. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11/2017
6. Projednání smlouvy o věcném břemeně, EON, p. č. 9/1 k.ú. Litava
7. Projednání smlouvy o věcném břemeně, obec Sejřek, p. č. 367 k.ú. Olší
8. Projednání žádosti pana Babáčka k odkupu části obecního pozemku p.č . 5/5 k. ú. Olší
9. Projednání smlouvy o věcném břemeně Zámečník, p. č. 116/10, 116/11, 116/12, 116/13 a 112/3 k.ú. Klokočí
10. Projednání prodeji dílů „a“, „e“ a „h“ v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 94-131/2017 Ing. Michalu Zámečníkovi
11. Projednání dodatku smlouvy o svozu komunálního odpadu, TS Bystřice, a.s.
12. Projednání aktualizace územního plánu – žadost: Zemánek
13. Projednání návrhu rozpočtu obce Olší na rok 2018
14. Projednání inventarizace za rok 2017
15. Dodatečné příspěvky
16. Diskuse, závěr

V Olší, 12. 12. 2017


Vyvěšeno: 12. 12. 2017
Sejmuto: 21. 12. 2017


Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 4. 12. 2017
Sejmuto:


Voličské průkazy a plná moc – volba prezidenta republiky

Žádost o vydání voličského průkazu (stáhnout)

Plná moc k převzetí volčského průkazu (stáhnout)


Vyvěšeno:15. 11. 2017

Sejmuto:


Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise – volba prezidenta ČR

V souladu s ustanovení § 14, odst. 1, písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a některých zákonů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 1

na 5 členů včetně zapisovatele (4 členové a zapisovatel).


Vyvěšeno: 13. 11. 2017
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11 (stáhnout)


Vyvěšeno: 9. 11. 2017
Sejmuto:


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy – druhová vyjímka pro záchranné stanice (stáhnout)


Vyvěšeno: 30. 10. 2017
Sejmuto: 15. 11. 2017


Výsledek voleb do Parlamentu ČR

Celkem bylo odevzdáno 177 platných hlasů z celkem 248  oprávněných voličů (volební účast byla tedy celkem 71,37 %).

Zvítězilo ANO 2011 (46 hlasů), druhá byla Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (32 hlasů) a třetí Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (25 hlasů).

Celkové výsledky za náš okrsek najdete zde

Upozornění pro voliče

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady
hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října
2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Upozorňujeme proto voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu
hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na
oranžovém lístku, který je součástí každé sady. Pro úplnost uvádíme, že
kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadou 26
politických subjektů kandidujících v Jihomoravském kraji, neboť politické
subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.
V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na
obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní
sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební
místnosti.

Pro informaci uvádíme, že přehled hlasovacích lístků pro volební kraj
Jihomoravský je zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Volby
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346663&TypeID=2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, dne 16.10.2017

Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji dílů „a“, „e“ a „h“ v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 94-131/2017 Ing. Michalu Zámečníkovi, bytem Stará osada 3976/27, Židenice.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno:15. 10. 2017

Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10 (stáhnout)


Vyvěšeno: 12. 10. 2017
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9 (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 9. 2017
Sejmuto:


Návrh opatření obecné povahy – JMK

Obsahem opatření je výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 odst. 1 a 2 ZOPK) uvedených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb. (stáhnout

V Olší, 22. 9. 2017


Vyvěšeno: 22. 9. 2017
Sejmuto: 9. 10. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 9. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8/2017
6. Smlouva s SVK Žďársko – projekt rekonstrukce vodovodu
7. Schválení sazebníku za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
8. Schváleni smlouvy o spolupráci – společné nákupy energií
9. Projednání veřejnoprávní smlouvy s Tišnovem – přestupky
10. Dodatečné opravy komunikací v obci
11. Diskuse, závěr

V Olší, 13. 9. 2017


Vyvěšeno: 13. 9. 2017
Sejmuto: 21. 9. 2017


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i :

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek, jehož sídlo je následující:

 • okrsek č. 1 – budova OÚ se sídlem Olší 28

  V Olší, 4. 9. 2017


 • Vyvěšeno: 4. 9. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 8

  Rozpočtové opatření č. 8 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 26. 8. 2017
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 17. 8. 2017

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017
  6. Smlouva s JMK – oprava hasičské zbrojnice v Olší
  7. Doplnění zřizovaví listiny školy o novou povinnost zpracovávat rozpočtový výhled
  8. Dodatečné opravy komunikací v obci
  9. Projednání příspěvku pro farnost Olší
  10. Diskuse, závěr

  V Olší, 8. 8. 2017


  Vyvěšeno: 8. 8. 2017
  Sejmuto: 17. 8. 2017


  Rozpočtové opatření č. 7

  Rozpočtové opatření č. 7 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 25. 7. 2017
  Sejmuto:


  Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

  V souladu s ustanovení § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 1

  na 5 členů (včetně zapisovatelky).

  V Olší, 15. 8. 2017


  Vyvěšeno: 15. 8. 2017
  Sejmuto:


  Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

  Z důvodu opravy komunikace č. II/390 od křižovatky silnic č. II/390 a č. II/385 po začátek obce Sejřek a od konce obce Sejřek po hranice k.ú. Nedvědice se stanovuje přechodná úprava provozu

  Veřejná vyhláška (stáhnout)

  Situace (stáhnout)


  Vyvěšeno: 23. 6. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 6

  Rozpočtové opatření č. 6 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 23. 6. 2017
  Sejmuto:


  Kurz první pomoci pro občany

  Na základě žádostí několika občanů bude uspořádán kurz první pomoci.
  Každý, kdo by o tento kurz měl zájem, nechť se telefonicky (566566484) či emailem (obec@olsi.cz) přihlasí.
  Maximální počet účástníků kurzu je 15.

  První kurz se uskuteční 14. 7. 2017 v 18:00 v KD Olší. Délka kurzu bude cca 2 hodiny.

  Kurz bude veden odborným školitelem z řad Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Pavlem Podloučkou.


  Vyvěšeno: 22. 6. 2017
  Sejmuto: 14. 7. 2017


  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Marcela Pokorná, Petr Pokorný (stáhnout)


  Vyvěšeno: 15. 6. 2017
  Sejmuto: 25. 6. 2017


  Svoz nebezpečného odpadu 23. 6. 2017

  Svoz nebezpečného odpadu bude v pátek 23. 06. 2017 dle následujícího harmonogramu:

  15:30 – 16:00 Olší
  16:00 – 16:45 Litava
  16:45 – 17:15 Klokočí

  Do nebezpečného odpadu patří následující:
  Veškeré KOMPLETNÍ elektro spotřebiče (lednice, TV, monitory, radia ……), obaly od barev ( plechovky,…), odpadní barvy, oleje, olej. filtry, zářivky, olověné akumulátory, baterie, prošlé léky, textílie znečištěné NO, agrochemický odpad, pneumatiky bez disků

  Nic jiného do nebezpečného odpadu nepatří!!!


  Vyvěšeno: 15. 6. 2017
  Sejmuto: 23. 6. 2017


  Závěrečný účet obce Olší za rok 2016

  Závěrečný účet obce Olší za rok 2016 (stáhnout)

  Zpráva o přezkumu hospodaření obce Olší za rok 2016 (stáhnout)

  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů (stáhnout)


  Vyvěšeno: 29. 5. 2017
  Sejmuto:


  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 3

  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 3 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 25. 5. 2017
  Sejmuto:


  Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na roky 2018 až 2020

  Mikroregion Pernštejn – střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 25. 5. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 5

  Rozpočtové opatření č. 5 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 15. 5. 2017
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 25. 5. 2017

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017
  6. Závěrečný účet obce Olší za rok 2016
  7. Roční účetní závěrka obce Olší za rok 2016
  8. Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Olší za rok 2016
  9. Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2016
  10. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2016
  11. Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  12. Projednání změny hranic katastru mezi obcemi Litava, Klokočí a Pernštejnské Jestřabí
  13. Projednání žadosti o příspěvek na prapor SDH Olší
  14. Projednaní opravy hasičské zbrojnice
  15. Projednání pronájmu částí pozemků p.č. 197/2 a 195/11 v k. ú. Litava
  16. Projednání prodeje pozemků p.č. 4/6 a dílu „a“ a „b“ v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
  17. Projednání prodeje pozemků p.č. 365/3 a 4/5 v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
  18. Projednaní opravy cesty v Litavě
  19. Projednání opravy cesty v Klokočí a zpevnění svahu v Klokočí
  20. Projednaní kanalizace v lokalitě Olší – sever
  21. Diskuse, závěr

  V Olší, 15. 5. 2017


  Vyvěšeno: 15. 5. 2017
  Sejmuto: 25. 5. 2017


  Mikroregion Pernštejn – závěrečný účet za rok 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

  Mikroregion Pernštejn – závěrečný účet za rok 2016 (stáhnout)

  Mikroregion Pernštejn – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 12. 5. 2017
  Sejmuto:


  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 2

  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 2 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 5. 5. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 4

  Rozpočtové opatření č. 4 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 2. 5. 2017
  Sejmuto:


  Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2016

  Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2016 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 29. 4. 2017
  Sejmuto:


  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 1

  SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 1 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 26. 4. 2017
  Sejmuto:


  Komplexni pozemkové úpravy v k.ú. Skryje – oznámeni o vyložení soupisu nároků

  Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (stáhnout)

  Záměr o pronájmu částí pozemků p.č. 197/2 a 195/11 v k. ú. Litava

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části pozemků p.č. 197/2 a p.č. 195/11 v k. ú. Litava dle přiložených nákresů panu Davidu Bednářovi, bytem Litava 31.

  Příloha č. 1 (stáhnout)

  Příloha č. 2 (stáhnout)


  Vyvěšeno:13. 4. 2017

  Sejmuto:


  Záměr o prodeji pozemků 4/6 a dílů „a“ a „b“ v k.ú. Olší

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší Záměr o prodeji pozemků p. č. 4/6 a dílú „a“ a „b“ v k. ú. Olší dle geometrického plánu č. 165-220/2016 Ivetě Lipovské, bytem Olší 61.

  Geometrický plán (stáhnout)


  Vyvěšeno:13. 4. 2017

  Sejmuto:


  Záměr o prodeji pozemků 365/3 a 4/5 v k. ú. Olší

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 4/5 a p. č. 365/3 v k. ú. Olší dle geometrického plánu č. 165-220/2016 manželům Evě a Jaroslavovi Vojtovým, bytem Olší 59.

  Geometrický plán (stáhnout)


  Vyvěšeno:13. 4. 2017
  Sejmuto:


  Povinně zveřejňované dokumenty Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

  Veškeré povinně zveřejňované dokumenty Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko naleznete na webové stránce http://www.svkzdarsko.cz/dokumenty


  Vyvěšeno: 3. 4. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 3

  Rozpočtové opatření č. 3 (stáhnout)

  Vyvěšeno: 30. 3. 2017
  Sejmuto:


  SPÚ – oznámení o zamýšleném převodu

  Seznam pozemků, jejichž vlastnictví není doloženo [p. č. 380/2, k. ú. Olší u Tišnova] (stáhnout)


  Vyvěšeno: 28. 3. 2017
  Sejmuto: 28. 6. 2017


  Třídění odpadů – žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  Žádost (stáhnout)

  Odpověď (stáhnout)


  Vyvěšeno: 28. 3. 2017
  Sejmuto:


  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2016 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 22. 3. 2017

  Sejmuto:


  Novela zákona č. 250/2000Sb. – povinné zveřejňování

  S účinností zákona č. 24/2017Sb., musí být do 23.března 2017 zveřejněny postupem stanoveným zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty:

  • Rozpočet obce Olší
  • Rozpočet ZŠ a MŠ Olší
  • Rozpočtový výhled (po aktualizaci Střednědobý výhled rozpočtu)
  • Rozpočtová opatření vztahující se k rozpočtu
  • Střednědobý výhled rozpočtu školy
  • Návrh Závěrečného účtu a Závěrečný účet obce Olší

  V elektronické podobě na elektronické úřední desce obce Olší na: http://www.olsi.cz/category/uredni-deska/ a v listinné podobě na úřední desce obce Olší a v kanceláři OÚ Olší.

  Tyto dokumenty naleznete na elektronické úřední desce obce Olší http://www.olsi.cz v sekci Úřední deska (http://www.olsi.cz/category/uredni-deska/) . K nahlédnutí jsou také tyto dokumenty připraveny v listinné podobě v kanceláři obce Olší.

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 3. 2017

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 12/2016, 1/2017 a 2/2017
  6. Projednání spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2017
  7. Návrhy změn územního plánu
  8. Projednání prodeje pozemku p. č. 28/44 v k. ú. Olší
  9. ZŠ a MŠ Olší, žádost o převod do rezervního fondu
  10. ZŠ a MŠ Olší, rozpočet 2017 a střednědobý výhled
  11. ZŠ a MŠ Olší, inventarizační zpráva
  12. Projednání změny katastrálních hranic mezi obcí Olší (katastry Klokočí a Litava) a Pernštejnským Jestřabím
  13. EON – smlouva a smlouvě budoucí (k. ú. Litava)
  14. Změna rozpočtu obce Olší pro rok 2017
  15. Inventarizace obce Olší
  16. Audit hospodaření obce Olší
  17. Projednání školských obvodů
  18. Pronájem pozemku panu Davidu Bednářovi v k. ú. Litava
  19. Diskuse, závěr

  V Olší, 15. 3. 2017


  Vyvěšeno: 15. 3. 2017
  Sejmuto: 23. 3. 2017


  Rozpočtové opatření č. 2

  Rozpočtové opatření č. 2 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 13. 3. 2017
  Sejmuto:


  Informace o schváleném rozpočtu na rok 2016, skutečném plnění za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017

  Informace o schváleném rozpočtu na rok 2016, skutečném plnění za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 10. 3. 2017
  Sejmuto:


  Informace o valné hromadě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

  Pozvánka na valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, kterí se uskuteční 30. 3. 2017 v 9.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

  Podklady (stáhnout)


  Vyvěšeno: 3. 3. 2017
  Sejmuto: 30. 3. 2017


  Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Olší

  Návrh rozpoču ZŠ a MŠ Olší (stáhnout)


  Vyvěšeno: 1. 3. 2017
  Sejmuto:


  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší

  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší (stáhnout)


  Vyvěšeno: 1. 3. 2017
  Sejmuto:


  Mikroregion Pernštejn – rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled

  Rozpočet Mikroregionu Pernštejn na rok 2017 (stáhnout)

  Rozpočtový výhled Mikroregionu Pernštejn na roky 2017-2019 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 1. 3. 2017
  Sejmuto:


  Střednědobý výhled rozpočtu obce Olší

  Střednědobý výhled rozpočtu (stáhnout)


  Vyvěšeno: 23. 2. 2017
  Sejmuto:


  Změna rozpočtové skladby dle novely vyhlášky č. 463/2016 Sb.

  Z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, která byla zveřejněna dne 30.12.2016 ve Sb. zákonů ČR jako vyhláška č. 463/2016 Sb. dochází ke změně rozpočtové skladby pro rok 2017. Mění se pouze číslo položky a dochází ke zpřesnění názvů a náplní daňových příjmů položek 1111 až 1113, nemající vliv na jejich stávající použití. Objem na účtech se nemění.

  Novela rozpočtové skladby (stáhnout)

  V Olší, dne 23. 2. 2016


  Vyvěšeno: 23. 2. 2016
  Sejmuto:


  Zveřejněné dokumenty Mikroregionu Pernštejn

  Veškeré povinně zveřejňované dokumenty Mikroregionu Pernštejn naleznete na webové stránce http://www.pernstejnsko.cz/uredni-deska/


  Vyvěšeno: 20. 2. 2017
  Sejmuto:


  Rozpočtové opatření č. 1

  Rozpočtové opatření č. 1 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 30. 1. 2017
  Sejmuto:


  Schválený rozpočet obce Olší na rok 2017

  Schválený rozpočet obce Olší na rok 2017 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 29. 12. 2016
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 22. 12. 2016

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 10 a 11
  6. Projednání amlouvy s SVK Ždársko „Technická a dopravní infrastruktura Olší – SO.1.1. vodovodní řád“
  7. Projednání dodatku ke smlouvě s TS Města, a.s. (vyvážení PDO)
  8. Projednání prodeje pozemku p. č. 28/45 v k. ú. Olší
  9. Projednání rozpočtu obce Olší na rok 2017, rozpočtového výhledu
  10. Projednání podmínek inventarizace k 31. 12. 2016
  11. Dodatečné příspěvky
  12. Diskuse, závěr

  V Olší, dne 14. 12. 2016


  Vyvěšeno: 14. 12. 2016
  Sejmuto: 22. 12. 2016


  Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2017

  Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2017 (stáhnout)


  Vyvěšeno: 5. 12. 2016
  Sejmuto: 22. 12. 2016


  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – zápis z úvodního jednání

  Zápis z úvodního jednání (stáhnout)


  Vyvěšeno: 2. 11. 2016
  Sejmuto:


  Záměr o pronájmu obchodních prostor v obecní budově Olší č. p. 65

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu obchodních prostor v části budovy v Olší č. p. 65 v k. ú. Olší u Tišnova.

  V Olší 1. 11. 2016


  Vyvěšeno: 1. 11. 2016
  Sejmuto: 22. 12. 2016


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 3. 11. 2016

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 9
  6. Projednání žádostí o změnu územního plánu
  7. Stanovení podmínek pro prodej pozemku p.č. 617/3 v k. ú. Litava dle geometrického plánu číslo 83-94/2016
  8. Projednání prodeje pozemku p. č. 28/43 v k. ú. Olší
  9. Projednání změny provozovatele obchodu v Olší
  10. Projednání změny katastrálních hranic mezi obcí Olší (katastry Klokočí a Litava) a Pernštejnským Jestřabím
  11. Dodatečné příspěvky
  12. Diskuse, závěr

  V Olší, dne 25. 10. 2016


  Vyvěšeno: 25. 10. 2016
  Sejmuto: 3. 11. 2016


  Výzva k podání nabídky na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Olší

  Obec Olší (dále jen „zadavatel“) v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto vyzývá k předložení nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku: „Nákup dopravního automobilu DA 1 – LZ“

  Výzva (stáhnout)

  Technické podmínky (stáhnout)

  Krycí list a prohlášení (stáhnout)

  V Olší, dne 5. 9. 2016


  Vyvěšeno: 5. 9. 2016
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 12. 9. 2016

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 12. 9. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 7 a 8
  6. Projednání žádosti o prodeji pozemků p. č. 150/1, 150/2, 150/3 a 151 v k. ú. Litava
  7. Výběr firmy na kanalizaci v lokalitě Olší – sever
  8. Výběr dodavatele hasičského dopravního automobilu
  9. Projednání směna pozemků v k. ú. Klokočí
  10. Projednání prodeje pozemku p.č. 617/3 v k. ú. Litava dle geometrického plánu číslo 83-94/2016
  11. Projenání možností vytápění nového obecního úřadu
  12. Diskuse, závěr

  V Olší, 2. 9. 2016

  Výzva k podání cenové nabídky na dešťovou kanalizaci v lokalitě Olší – sever (SO 02 Kanalizace)

  Obec Olší (dále jen „zadavatel“) v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto vyzývá k předložení nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku: Dešťová kanalizace v lokalitě Olší – sever (SO 02 Kanalizace)

  Projektová dokumentace (stáhnout)

  Rozpočet – slepý (stáhnout)

  Termín pro dodání nabídky: 7. 9. 2016 (stačí poslat elektronicky vyplněný rozpočet)

  Pro další informace prosím volejte na 737784133.

  V Olší dne 25. 8. 2016

  Vyvěšeno: 25. 8. 2016
  Sejmuto:

  Záměr o směně pozemků p. č. 498 v k. ú. Litava a pozemku 520/3 v k. ú. Klokočí

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 498 v k. ú. Litava a 520/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 92-92/2016 mezi obcí Olší a manžely Marií a Jaroslavem Vojtovými z Klokočí.

  Geometrický plán (stáhnout)

  V Olší dne 15. 8. 2015

  Záměr o prodeji pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Litava

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Litava dle geometrického plánu č. 83-94/2016 panu Josefu Bednářovi, bytem Litava 31

  Geometrický plán (stáhnout)

  V Olší 15. 8. 2016

  Veřejná vyhláška – Csizmárovi novostavba

  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (stáhnout)

  Počet členů okrskové volební komise

  V souladu s § 15, písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, stanovuji pro „Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje“ počet členů okrskové komise na 5 (4 členové a 1 zapisovatel).

  V Olší 5. 8. 2016
  Pavlíček Martin, starosta

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 7. 2016

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 21. 7. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 5 a 6
  6. Projednání prodeje pozemků p. č. 534/4 a 26/9 v k. ú. Klokočí
  7. Školská rada – zástupci za obec
  8. Schválení odkupu pozemků (přístupová cesta k paní Jandové)
  9. Projednání prodeje parcely č. 28/42 v k.ú. Olší
  10. Projednání dofinancování nákupu dopravního hasičského automobilu
  11. Výběr firmy na opravu střechy na pentagonu
  12. Diskuse, závěr

  V Olší, 13. 7. 2016

  Záměr o prodeji části pozemku p. č. 128 v k. ú. Klokočí u Olší

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji části pozemku p. č. 128 v k. ú. Klokočí u Olší o výměře 339 m2 dle geometrického plánu č. 91-76/2016.

  Geometrický plán (stáhnout)

  Záměr o prodeji pozemků p. č. 26/9 a 534/4 v k. ú. Klokočí

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 26/9 a 534/4 v k. ú. Klokočí panu Antonínu Chocholáčovi, bytem Zborovská 832, Kuřim

  V Olší 1. 7. 2016

  Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků pro neznámé vlastníky – komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves

  Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava
  a k. ú. Tišnovská Nová Ves
  – pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků pro neznámé vlastníky

  Pozvánka (stáhnout)

  Neznámí (stáhnout)

  Mapka srazu (stáhnout)

  Sestava rozdělovníku (stáhnout)

  Nohejbalový turnaj v Pernštejnském Jestřabí

  Obec Pernštejnské Jestřabí si Vás dovoluje pozvat na „Nohejbalový turnaj“, který se koná 18. 6. 2016 od 10 hodin na hřišti v Dubině. Více informací v pozvánce (stáhnout)

  Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn

  Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn za rok 2015 (stáhnout)

  Zpráva o přezkumu hospodaření Mikroregionu Pernštejn za rok 2015 (stáhnout)

  Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí

  Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí (stáhnout).

  Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2015

  Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2015 (stáhnout).
  Výkaz finančních ukazatelů za rok 2015 (stáhnout).

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 14. 4. 2016

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 14. 4. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
  OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Slib nového člena zastupitelstva
  6. Rozpočtová opatření 1, 2 a 3
  7. Volba místostarosty
  8. Volba předsedy finančního výboru
  9. Diskuse, závěr

  V Olší, 6. 4. 2016

  Oznámení o vyznamenání rodáků obce

  Dva rodáci naší obce a to MUDr. Zdeněk Havelka, nar. 28. srpna 1928 v Olší a František Havelka, nar. 5. srpna 1898 v Olší byli oceněni jako účastníci odboje a odporu proti komunismu.

  MUDr. Zdeněk Havelka byl oceněn ke dni 29. srpna 2014 in memoriam za aktivní odbojovou činnost Ministerstvem obrany České republiky.

  František Havelka byl oceněn Etickou komisí při Úřadu vlády ČR in memoriam dne 2. června 2015 v budově Úřadu vlády ČR za aktivní působení v odbojové skupině.

  Oba jsou nyní vedeni v seznamu osob, kterým bylo vydáno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu dostupném na http://www.veterani.army.cz/vydana-osvedceni.

  SVK Žďársko – Pozvánka na valnou hromadu

  Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se uskuteční 31. 3. 2016 v 8:30 v zasedací síni Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

  Podklady ke stažení: pozvánka (stáhnout), úhrady (stáhnout)

  SVK Žďársko – Závěrečný účet a Návrh rozpočtu na rok 2016

  Závěrečný účet za rok 2015 (stáhnout)

  Návrh rozpočtu na rok 2016 (stáhnout)

  Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice

  POZVÁNKA (stáhnout)
  na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice, která se bude konat v sobotu 12.3.2016 v 18:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku.

  Program jednání:
  1. Zahájení jednání, přivítání hostů, volba zapisovatele, mandátové komise
  2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
  3. Schválení jednacího řádu valné hromady
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Usnesení, různé/diskuse, závěr

  Petr Soukup
  starosta Honebního společenstva
  Sejřek – Skorotice

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2015 (stáhnout)

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 11. 2. 2016

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 11. 2. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Projednání rozpočtu ZŠ Olší
  6. Projednání poplatku za svoz PDO
  7. Projednání převodu části majetku z Mikroregionu Pernštejn na členské obce
  8. Projednání smlouvy veřejnoprávní smlouvy s Tišnovem (silniční řád)
  9. Projednání variant spolufinancování sociálních služeb v ORP Tišnov
  10. Inventarizace obce za rok 2015
  11. Inventarizace ZŠ a MŠ Olší za rok 2015
  12. Seznámení s možností směny pozemků k domu paní Jandové
  13. Projednání možnosti koupě pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Olší
  14. Projednání prodeje pozemku p. č . 344/2 v k. ú. Olší
  15. Projednání směny pozemků mezi obcí Olší a JMK (pozemky pod chodníky)
  16. Diskuse, závěr

  V Olší, 3. 2. 2016

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 12. 2015

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 10. 12. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 10 a 11
  6. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace s JMK – lesy
  7. Projednání rozpočtu na rok 2016
  8. Projednání smlouvy o partnerství s DSO Tišnovsko – Bio odpad
  9. Projednání změny stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
  10. Inventarizace obce za rok 2015
  11. Stanovení výše pronájmu za hrobová místa
  12. Odkup přístupové cesty k paní Jandové
  13. Diskuse, závěr

  V Olší, 1. 12. 2015

  Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2016

  Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2016 (stáhnout)

  Návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 2016

  návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 2016 (stáhnout)

  Pozvánka na Valnou hromadu SVK Žďársko

  Pozvánka na Valnou hromadu SVK Žďársko (stáhnout)

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 1. 10. 2015

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 1. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Projednání příspěvku na kroje
  6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – EON
  7. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace s JMK – lesy
  8. Projednání směny pozemků s panem Jaroslavem Štěpánkem – příjezdová cesta
  9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
  10. Projednání prodeje pozemku p. č. 294/11 v k. ú. Olší
  11. Projednání žádosti o pronájem obecního rybníka v Klokočí
  12. Projednání nabídek na výměnu kuchyně a opravy v KD Olší
  13. Projednání směny pozemků s panem Jaroslavem Vojtou – chodník
  14. Diskuse, závěr

  V Olší, 22. 9. 2015

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 13. 8. 2015

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 6, 7
  6. Projednání podmínek prodeje parcel v lokalitě Olší – sever, prodej manželům Csizmárovým
  7. Projednání nájemní smlouvy na části budovy Olší č.p. 65
  8. Projednání nabídek na opravu cesty v Olší
  9. Dodatečné příspěvky
  9. Diskuse a závěr

  V Olší, 5. 8. 2015

  Záměr o prodeji pozemků pro stavby rodinných domů v k. ú. Olší u Tišnova

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 28/39, 28/40, 28/41, 28/42, 28/43, 28/44 a 28/45 v k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu č. 159-178/2015 pro stavební účely (stavby rodinných domů).

  Geometrický plán (stáhnout)

  V Olší dne 27. 7. 2015

  Záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 65

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 65 v k. ú. olší u Tišnovapaní Michaele Zámečníkové, bytem Klokočí č. p. 24, 59261 Doubravník.

  V Olší 21. 7. 2015

  Záměr o prodeji pozemku p. č. 617/2 v k.ú. Litava

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 617/2 v k. ú. Litava dle geometrického plánu č. 79-103/2015 manželům Marii a Stanislavovi Proseckým, bytem Litava č. p. 11, 59261 Doubravník.

  Geometrický plán (stáhnout)

  V Olší dne 21. 7. 2015

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 11. 6. 2015

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 4, 5
  6. Schválení smlouvy o poskytnuti dotace – Program rozvoje venkova
  7. Projednání prodeje parcely 534/16 v k. ú. Klokočí
  8. Projednání směny parcel 9/3 a 534/15 v k.ú. Klokočí
  9. Diskuse a závěr

  V Olší, 3. 6. 2015

  Záměr o směně pozemků p. č. 534/15 a 9/3 v k. ú. Klokočí u Olší

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 534/15 a 9/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 86-121/2014 mezi obcí Olší a manžely Martou a Aloisem Pavlíčkovými z Klokočí.

  Geometrický plán (stáhnout)

  V Olší dne 21. 5. 2015

  Záměr o prodeji pozemku p. č. 534/16 v k. ú. Klokočí u Olší

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 534/16 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 87-121/2014 manželům Marii a Jaroslavu Vojtovým z Klokočí.

  Geometrický plán (stáhnout)

  V Olší dne 21. 5. 2015

  Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Pernštejn

  Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Pernštejn, která se uskutečni 13. 5. 2015 v 16:30 v budově Úřadu městyse Doubravník (stáhnout)

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obcích Klokočí, Litava a Rakové

  Z důvodu plánovaných prací, revizních prací, rekonstrukcí, oprav bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 7. 5. 2015 následovně:

  v obci Litava v době od 9:15 do 11:15
  v obci Klokočí v době od 11:15 do 13:15

  A dále pak ve čtvrtek 14. 5. 2015 následovně:
  v obci Litava v době od 7:30 – 15:45
  v obci Klokočí v době od 7:30 do 15:45
  v obci Rakové v době od 7:15 do 16:00

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 4. 2015

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Zpráva z kontroly hospodaření obce Olší za rok 2014
  6. Závěrečný účet obce Olší za rok 2014
  7. Účetní závěrka za rok 2014 – obec Olší
  8. Účetní závěrka za rok 2014 – ZŠ a MŠ Olší
  9. Veřejnoprávní smlouva s Městem Tišnov o výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí
  10. Rozpočtová opatření č. 1,2,3
  11. Projednání možnosti pronájmu budovy Pentagonu
  12. Projednání zákazu podomního prodeje
  13. Závěrečné účty SVK a Mikroregion Pernštejn za rok 2014
  14. Příjezdová cesta k paní Jandové
  16. Diskuse a závěr

  V Olší, 15. 4. 2015

  Pozvánka na veřejnou střeleckou soutěž – Putovní pohár Mikroregionu Pernštejn

  Mikroregion Pernštejn si Vás dovoluje pozvat na veřejnou střeleckou soutěž o „Putovní pohár Mikroregionu Pernštejn“ (stáhnout)

  Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 a zpráva o přezkumu hospodaření Mikroregionu Pernštejn za rok 2014

  Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 (stáhnout).

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 (stáhnout).

  Záměr o prodeji pozemků

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 372/3 a p. č. 372/4 v k. ú. Olší dle geometrického plánu č. 154-5/2015 manželům Petře a Pavlu Francovým z Olší.

  Geometrický plán (stáhnout)