Program zasedání ZO OLŠÍ – 18. 7. 2013

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 18. 7. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 4 a 5
6. Projednání závěrečných účtů Mikroregionů
7. Schválení směny pozemků s panem Přikrylem
8. Projednání nabídek na opravu nádrží
9. Dodatečné příspěvky
10. Diskuse, závěr