1

Platby za svoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2024

I v letošním roce dáváme možnost občanům zaplatit svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa mimo jiné i formou bankovního příkazu.

Platba bude vůči účtu obce, tedy 10622751/0100Variabilní symbol se bude skládat ze dvou částí.

První číslo variabilního symbolu bude identifikátor místní části.
Olší – 1
Litava – 2
Klokočí – 3
Rakové – 4
.

Druhou část variabilního symbolu bude tvořit číslo popisné případně evidenční a to v trojciferné podobě. Např. číslo popisné 35 bude mít 035.

Platba za občany v Litavě č. 15 bude pod variabilním symbolem 2015. Současně je potřeba ve zprávě pro příjemce napsat, za kolik lidí poplatek hradítejakou máte popelnici (objem 110 l nebo 240 l) a případně za kolik psů platbu posíláte.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je 600 Kč na občana, v případě nemovitosti, jejíž majitel není občanem obce se za tuto nemovitost hradí 600 Kc. Poplatek za jednoho (prvního) psa je 100 Kč  a za každého dalšího v rámci domácnosti je 150 Kč.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, stačí poslat email na obec@olsi.cz či zavolat na 566 566 484.

Po uhrazení vám budou následně doručeny do schránky nálepky na popelnice.

Platba v hotovosti na pokladně obecního úřadu (na adrese Olší 65) je samozřejmě možná.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 15. 2. 2024 od 18:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 12/2023 a 1/2024
6. Projednání prodeje pozemku p. č 28/69, k. ú Olší u Tišnova, trafostanice EG.D + kupní smlouva č. 13182023
7. Inventarizace obce a Zš a Mš Olší
8. Projekt nová školka – informace
9. Žádost o pronájem obecních prostor v budově Olší č. 28
10. SVK – převod investorství, lokalita Olší sever
11. Dodatečné přispěvky a žádosti
12. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 6. 2. 2024
Sejmuto:

Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Olší u Tišnova pro výstavbu nové trafostanice

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 28/69, k. ú. Olší u Tišnova, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 28/1, k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu 202-8274/2023, zhotoveným společností ADITIS s.r.o. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 1. 2024

Sejmuto:

Informace o zveřejnění obecních vyhlášek

Ve Sbírce právních předpisů (https://sbirkapp.gov.cz/) byly uveřejněny vyhlášky

  • Obecně závazná vyhláška obce Olší  o  místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (účinnost 1. 1. 2024)
  • Obecně závazná vyhláška obce Olší o místním poplatku z pobytu( účinnost od 1.1.2024)
  • Obecně závazná vyhláška obce Olší o místním poplatku ze psů (účinnost od 1.1.2024)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 7. 12. 2023 od 18:30 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 11/2023
6. Návrh – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení parc.č. 222/2 p. Jaitner + vyjádření ke stavbě
7. Stanovy Mikroregionu Pernštejn – změna po vystoupení Doubravníku, Návrh Rozpočtu a Návrh Střednědobého výhledu Mikroregionu Pernštejn
8. TS Bystřice – Příloha č. 15 smlouvy o dílo č. 26/2010 /zajištění nakládání s komunálním odpadem
9. Vyhlášky obce – stanovení poplatků na rok 2024
10. Smlouva č. SFP/76/2023 se SVK „Olší u Tišnova – prodloužení vodovodu do místní části Klokočí“
11. Návrh střednědobý výhled rozpočtu a návrh rozpočet na rok 2024 – DSO Tišnovsko
12. Schválení finančního daru – Podpora venkovských prodejen (prodejna v Olší)
13. Schválení střednědobého výhledu a rozpočtu ZŠ a MŠ Olší
14. Schválení rozpočtu obce Olší na rok 2024
15. Inventarizace obce k 31.12.2023
16. Dodatečné přispěvky a žádosti
17. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 29. 11. 2023
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 2. 11. 2023 od 18:30 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 10/2023
6. Projednání podmínek směny v Rakové – obecní místní komunikace
7. Odkup pozemku pod budoucí trafostanicí v lokalitě Olší sever
8. Nová MŠ v Olší – nabídka projekčních činností
9. Informace spojené s odkanalizování lokality Olší sever
10. Dodatečné přispěvky a žádosti
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 25. 10. 2023
Sejmuto:

Výplata nájemného za honební pozemky

HS Drahonín-Olší-Litava oznamuje, že bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v HS Drahonín-Olší-Litava a to 3. 11. 2023 od 16:30 do 18 hodin v areálu výletiště u koupaliště v Drahoníně, místnost za výčepem. Bude se výplacet nájemne za období 2020 až 2022 a to 9 Kč za rok a hektar. Hotovost bude vyplacena po předložení občanského průkazu, případně po předložení plné moci podepsané vlastníkem (nemusí být neověřená).

Oznámení (stáhnout)


Vyvěšeno: 21. 10. 2023
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 9. 2023 od 18:30 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2023
6. Smlouva č. SFP /36/2023 – SVK Stavba „Olší u Tišnova – rekonstrukce vodovodního řadu z VDJ Litava do místní části Klokočí a Litava
7. Směna pozemků 12/10, 12/11 a 28/67 mezi panem Veselým a obcí Olší
8. Projednání nabídky T.M.V. spol. s.r.o na ukončení (šachtu) vodovodního řádu v Klokočí
9. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 13. 9. 2023
Sejmuto:

Záměr o směně pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků týkajících se p. č. 28/67, k. ú. Olší u Tišnova, ve vlastniství obce Olší a p.č. 12/10 a 12/11, k. ú. Olší u Tišnova, ve vlastnictví Rostislava Veselého. Podrobnější informace lze získat u starosty obce.


Vyvěšeno: 11. 8. 2023

Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 8. 2023 od 18 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 6 a 7/2023
6. Závěrečný učet Mikroregionu Pernštejn za rok 2022
7. Závěrečný učet DSO Tišnovsko za rok 2022
8. Schválení smlouvy s PGRLF
9. Schválení smlouvy s Tradice Slovácka (nákup energií na rok 2024)
10. Informace k lokalitě „Olší – sever“ II.etapa“
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 2. 8. 2023
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 8. 6. 2023 od 18 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 5/2023
6. Výsledek hospodarění obce Olší za rok 2022
7. Schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2022
8. Schválení Roční účetní závěrky obce Olší za rok 2022
9. Schválení Roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2022
10.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SP/41/2023 – „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „Sever“ II.etapa“
11. Smlouva se SVK – výstavba „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „SEVER II.etapa“ – příspěvek na vypracování dokumentace
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na akci: Oprava místních komunikací v roce 2023
13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na realizaci akce: Udržení provozu prodejny v Olší v roce 2023
14. Výber firmy na opravu komunikací
15. Určení členů výborů kontrolního a finančního
16. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 31. 5. 2023
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 4. 5. 2023 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 4/2023
6. Smlouva o smlouvě budoucí č. NM-001030082269/003-PKEL o zřízení věcného břemene p.č. 110/7, 116/14, 26/3 stavba „Klokočí příp. NN parc. 110/4 p. Zámečník
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330069781/001-YPM – p.č. 303/21,303/26,303/4,311/1,342/8, 344/2 k.ú. Olší u Tišnova, stavba „Olší u Tišnova příp. NN parc.3 – zemní kabel NN, zemnící páska, pilíř s kabelovou skříní
8. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství – EKO-KOM, a.s.
9. Projednání prodeje pozemků p. č. 28/68, a 28/66 k. ú. Olší u Tišnova
10. Oprava střechy nad stolarnou a kovárnou v Olší
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 25. 4. 2023
Sejmuto:

Záměr o prodeji pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 28/68, a 28/66 k. ú. Olší u Tišnova, které vznikly dle geometrického plánu 200-64/2023, zhotoveným Ing. Lubomýrem Kytnerem. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 14. 4. 2023

Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 6. 4. 2023 od 19 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření 1, 2, 3/2023
6. Závěrečný účet SVK Žďársko
7. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2023
8. Směna pozemků v k. ú. Klokočí (obec Olší, Lahoda Vlastimil, Bradáčová Gabriela)
9. Směna pozemků v k. ú. Olší u Tišnova a v k. ú. Klokočí (obec Olší, Vojta Jaroslav a Vojtová Marie – Klokočí)
10. Pronájem pozemku v v k. ú. Olší u Tišnova
11. Projednání nabídek na parkovací stání u školy v Olší, na parkovací stání u hasičky v Olší, oprava zdi u hrbitova v Olší, oprava střechy nad stolárnou a kovárnou a na opravy komunikací v obci
12. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 29. 3. 2023
Sejmuto:

Záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a pozemku 133/3 v k. ú. Klokočí

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a 133/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 187-212/2021 mezi obcí Olší a manžely Marií a Jaroslavem Vojtovými z Klokočí.

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 15. 3. 2023


Vyvěšeno: 15. 3. 2023

Sejmuto:

Záměr o směně pozemků v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků týkajících se p. č. st. 6/1, st. 7, 12, 13/2, 13/3, 20 534/5 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 104-27/2023 mezi obcí Olší, Gabrielou Bradáčovou z Klokočí a Vlastimilem Lahodou z Klokočí. Podrobnější informace lze získat u starosty obce.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 3. 2023

Sejmuto:

Platby za svoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2023

Vzhledem k současné epidemiologické situaci dáváme možnost občanům zaplatit svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa mimo jiné i formou bankovního příkazu.

Platba bude vůči účtu obce, tedy 10622751/0100Variabilní symbol se bude skládat ze dvou částí.

První číslo variabilního symbolu bude identifikátor místní části.
Olší – 1
Litava – 2
Klokočí – 3
Rakové – 4
.

Druhou část variabilního symbolu bude tvořit číslo popisné případně evidenční a to v trojciferné podobě. Např. číslo popisné 35 bude mít 035.

Platba za občany v Litavě č. 15 bude pod variabilním symbolem 2015. Současně je potřeba ve zprávě pro příjemce napsat, za kolik lidí poplatek hradítejakou máte popelnici (objem 110 l nebo 240 l) a případně za kolik psů platbu posíláte.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je 500 Kč na občana, v případě nemovitosti, jejíž majitel není občanem obce se za tuto nemovitost hradí 500 Kc. Poplatek za jednoho (prvního) psa je 70 Kč  a za každého dalšího v rámci domácnosti je 95 Kč.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, stačí poslat email na obec@olsi.cz či zavolat na 566 566 484.

Po uhrazení vám budou následně doručeny do schránky nálepky na popelnice.

Platba v hotovosti na pokladně obecního úřadu (na adrese Olší 65) je samozřejmě možná.

Vyplácení nájemného (HS Sejřek–Skorotice)

Honební společenstvo Sejřek–Skorotice se sídlem Sejřek, IČO:43381065 oznamuje, že dne 4. 2. 2023 od 15.00 do 17.00 se bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v Honebním společenstvu Sejřek–Skorotice. Za uplynulé období 2013-2022 se bude vyplácet 15kč za rok a hektar. Místo výplaty kulturní místnost Sejřek – hospoda. Kontaktní osoba Petr Soukup tel.736609578. Hotovost bude vyplacena vlastníkovi po předložení občanskému průkazu. Honební společenstvo Sejřek-Skorotice


Vyvěšeno: 18. 1. 2023
Sejmuto: