Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, plní obecní úřad Olší povinnost zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona zveřejněním níže uvedených údajů:

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí – 1
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
5. Počet stížností podaných podle §16a – 0
6. Další informace – 0

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. – poskytnutí informace, zda některý ze subjektů: DOMISTAV CZ a.s., a DOMISTAV HK s.r.o. podali nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně požádali o poskytnutí této nabídky.


Žádost přijata 18. 8. 2019
Odpověď odeslána 19. 8. 2019

V Olší 7. 1. 2020