Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 4. 4. 2024 od 19:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 2/2024 a 3/2024
6. Projednání pronájmu části budovy Olší č. p. 28
7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (komunikace)
8. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov
9. Projednání smlouvy a společném zadání pro veřejnou zakázku na lokalitě Olší sever
10. Dodatečné příspěvky a žádosti
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 26. 3. 2024
Sejmuto:

Platby za svoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2024

I v letošním roce dáváme možnost občanům zaplatit svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa mimo jiné i formou bankovního příkazu.

Platba bude vůči účtu obce, tedy 10622751/0100Variabilní symbol se bude skládat ze dvou částí.

První číslo variabilního symbolu bude identifikátor místní části.
Olší – 1
Litava – 2
Klokočí – 3
Rakové – 4
.

Druhou část variabilního symbolu bude tvořit číslo popisné případně evidenční a to v trojciferné podobě. Např. číslo popisné 35 bude mít 035.

Platba za občany v Litavě č. 15 bude pod variabilním symbolem 2015. Současně je potřeba ve zprávě pro příjemce napsat, za kolik lidí poplatek hradítejakou máte popelnici (objem 110 l nebo 240 l) a případně za kolik psů platbu posíláte.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je 600 Kč na občana, v případě nemovitosti, jejíž majitel není občanem obce se za tuto nemovitost hradí 600 Kc. Poplatek za jednoho (prvního) psa je 100 Kč  a za každého dalšího v rámci domácnosti je 150 Kč.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, stačí poslat email na obec@olsi.cz či zavolat na 566 566 484.

Po uhrazení vám budou následně doručeny do schránky nálepky na popelnice.

Platba v hotovosti na pokladně obecního úřadu (na adrese Olší 65) je samozřejmě možná.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 15. 2. 2024 od 18:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 12/2023 a 1/2024
6. Projednání prodeje pozemku p. č 28/69, k. ú Olší u Tišnova, trafostanice EG.D + kupní smlouva č. 13182023
7. Inventarizace obce a Zš a Mš Olší
8. Projekt nová školka – informace
9. Žádost o pronájem obecních prostor v budově Olší č. 28
10. SVK – převod investorství, lokalita Olší sever
11. Dodatečné přispěvky a žádosti
12. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 6. 2. 2024
Sejmuto:

Záměr o pronájmu části obecní budovy

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova (bývalá místnost obecního úřadu). Podrobnější informace u starosty obce.


Vyvěšeno: 2. 2. 2024
Sejmuto:

Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Olší u Tišnova pro výstavbu nové trafostanice

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 28/69, k. ú. Olší u Tišnova, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 28/1, k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu 202-8274/2023, zhotoveným společností ADITIS s.r.o. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 1. 2024

Sejmuto:

Výplata nájemného za honební pozemky

HS Drahonín-Olší-Litava oznamuje, že bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v HS Drahonín-Olší-Litava a to 3. 11. 2023 od 16:30 do 18 hodin v areálu výletiště u koupaliště v Drahoníně, místnost za výčepem. Bude se výplacet nájemne za období 2020 až 2022 a to 9 Kč za rok a hektar. Hotovost bude vyplacena po předložení občanského průkazu, případně po předložení plné moci podepsané vlastníkem (nemusí být neověřená).

Oznámení (stáhnout)


Vyvěšeno: 21. 10. 2023
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 9. 2023 od 18:30 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2023
6. Smlouva č. SFP /36/2023 – SVK Stavba „Olší u Tišnova – rekonstrukce vodovodního řadu z VDJ Litava do místní části Klokočí a Litava
7. Směna pozemků 12/10, 12/11 a 28/67 mezi panem Veselým a obcí Olší
8. Projednání nabídky T.M.V. spol. s.r.o na ukončení (šachtu) vodovodního řádu v Klokočí
9. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 13. 9. 2023
Sejmuto:

Záměr o směně pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků týkajících se p. č. 28/67, k. ú. Olší u Tišnova, ve vlastniství obce Olší a p.č. 12/10 a 12/11, k. ú. Olší u Tišnova, ve vlastnictví Rostislava Veselého. Podrobnější informace lze získat u starosty obce.


Vyvěšeno: 11. 8. 2023

Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 8. 2023 od 18 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 6 a 7/2023
6. Závěrečný učet Mikroregionu Pernštejn za rok 2022
7. Závěrečný učet DSO Tišnovsko za rok 2022
8. Schválení smlouvy s PGRLF
9. Schválení smlouvy s Tradice Slovácka (nákup energií na rok 2024)
10. Informace k lokalitě „Olší – sever“ II.etapa“
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 2. 8. 2023
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 8. 6. 2023 od 18 hodin v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 5/2023
6. Výsledek hospodarění obce Olší za rok 2022
7. Schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2022
8. Schválení Roční účetní závěrky obce Olší za rok 2022
9. Schválení Roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2022
10.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SP/41/2023 – „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „Sever“ II.etapa“
11. Smlouva se SVK – výstavba „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „SEVER II.etapa“ – příspěvek na vypracování dokumentace
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na akci: Oprava místních komunikací v roce 2023
13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na realizaci akce: Udržení provozu prodejny v Olší v roce 2023
14. Výber firmy na opravu komunikací
15. Určení členů výborů kontrolního a finančního
16. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 31. 5. 2023
Sejmuto:

Záměr o prodeji pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 28/68, a 28/66 k. ú. Olší u Tišnova, které vznikly dle geometrického plánu 200-64/2023, zhotoveným Ing. Lubomýrem Kytnerem. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 14. 4. 2023

Sejmuto:

Záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a pozemku 133/3 v k. ú. Klokočí

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a 133/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 187-212/2021 mezi obcí Olší a manžely Marií a Jaroslavem Vojtovými z Klokočí.

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 15. 3. 2023


Vyvěšeno: 15. 3. 2023

Sejmuto:

Záměr o směně pozemků v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků týkajících se p. č. st. 6/1, st. 7, 12, 13/2, 13/3, 20 534/5 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 104-27/2023 mezi obcí Olší, Gabrielou Bradáčovou z Klokočí a Vlastimilem Lahodou z Klokočí. Podrobnější informace lze získat u starosty obce.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 3. 2023

Sejmuto:

Platby za svoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2023

Vzhledem k současné epidemiologické situaci dáváme možnost občanům zaplatit svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa mimo jiné i formou bankovního příkazu.

Platba bude vůči účtu obce, tedy 10622751/0100Variabilní symbol se bude skládat ze dvou částí.

První číslo variabilního symbolu bude identifikátor místní části.
Olší – 1
Litava – 2
Klokočí – 3
Rakové – 4
.

Druhou část variabilního symbolu bude tvořit číslo popisné případně evidenční a to v trojciferné podobě. Např. číslo popisné 35 bude mít 035.

Platba za občany v Litavě č. 15 bude pod variabilním symbolem 2015. Současně je potřeba ve zprávě pro příjemce napsat, za kolik lidí poplatek hradítejakou máte popelnici (objem 110 l nebo 240 l) a případně za kolik psů platbu posíláte.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je 500 Kč na občana, v případě nemovitosti, jejíž majitel není občanem obce se za tuto nemovitost hradí 500 Kc. Poplatek za jednoho (prvního) psa je 70 Kč  a za každého dalšího v rámci domácnosti je 95 Kč.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, stačí poslat email na obec@olsi.cz či zavolat na 566 566 484.

Po uhrazení vám budou následně doručeny do schránky nálepky na popelnice.

Platba v hotovosti na pokladně obecního úřadu (na adrese Olší 65) je samozřejmě možná.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Olší podle ustanovení  § 34 odst. 1 písm.a ) a § 34 odst. 3 zákona  č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta a o změně  některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

                                                            o z n a m u j e :

1) Volba prezidenta republiky  se uskuteční

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin  do 22:00 hodin

                                                                          a

v sobotu dne 14. ledna 2023 od 08:00hodin  do 14:00 hodin

případné II. kolo   v pátek 27. ledna od 14:00hodin do 22:00 hodin

                                                                           a

 v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

 Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě v Olší v budově č. p. 65.

2) Právo volit  prezidenta České republiky  má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhne věku nejméně 18 let (v případném II. kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhne věku nejméně 18 let) a nenastala u něj překážka v právu volit, tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů  

3) Pro volbu prezidenta České republikyvolič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním , diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Od r. 2021 již není možné požádat ve dny voleb o vydání dočasného průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

4) Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Voliči, kteří mají evidovanou úřední adresu trvalého pobytu Olší č. p. 28, si mohou sadu hlasovacích lístků vyzvednou na Obecním úřadě od 9.1.2023.

5) Volič hlasuje  osobně, zastoupení není přípustné. Ve volební místnosti, v prostoru určeném pro výběr hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič předem  požádat Obecní úřad Olší (tel. 566 566 484) nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kontakt do volební místnosti ve dnech voleb: 566 566 484

6) Další informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky https://www.mvcr.cz/volby/


Vyvěšeno: 27. 12. 2022
Sejmuto: