Zasedání zastupitelstva obce Olší – 28. 8. 2014

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 28. 8. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 7
6. Projednání částky finanční spoluúčasti na dojíždějících službách prevence pro rok 2015
7. Vyhodnocení ankety „ANKETA – spokojenost s obchodem v Olší a jeho další provoz“ a navržení dalšího postupu
8. Projednání možnosti odkoupení chodníků v našich obcích
9. Diskuse, závěr