Program zasedání ZO OLŠÍ – 30. 5. 2013

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 30. 5. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 3
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2012
7. Projednání záměru o směně pozemků mezi obcí Olší a panem Přikrylem
8. Projednání oprav komunikace v Litavě
9. Projednání opravy vodní nádrže v Litavě
10. Dodatečné příspěvky
11. Diskuse, závěr