Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Podle §29 zákona č. 191/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů:

    1. Volby do zastupitelstva obce Olší se uskuteční v pátek dne 10.10. 2014 od 14.00hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11.10.2014 od 8.00hodin do 14.00 hodin

    2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu – zasedací místnost

    3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství jiného státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

    4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voličů může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.