Zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 4. 2014

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 10. 4. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Inventarizace obce Olší za rok 2013
6. Inventarizace ZŠ a MŠ Olší za rok 2013
7. Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3
8. Projednání příjezdové cesty k domu č. 19 v obci Klokočí
9. Volba přísedícího na období 2014 – 2018 pro Okresní soud ve Žďáře n. Sáz.
10. Projednání záměru pana Lipovského o odkupu části obecního pozemku p.č. 5/20 v k.ú. Olší
11. Projednání věcného břemene č. NM-014130007289/001
12. Projednání možnosti odprodeje části obecního pozemku na parc. č 534/5 v k.ú. Klokočí
13. Dodatečné příspěvky
14. Diskuse, závěr