Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 13. 5. 2021 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Závěrečný účet obce Olší za rok 2020 + zpráva z provedeného auditu hospodaření za rok 2020
6. Roční účetní závěrka obce Olší
7. Rozpočtová opatření č. 1-4/2021
8. Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Olší u Tišnova + žádost o převod zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu
9. Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
10. Smlouva ORP Tišnov spolufinancování sociálních služeb v roce 2021
11. Smlouva se SVK Žďársko – investorství stavby „Olší u Tišnova – rekonstrukce vodovodního řadu z VDJ Litava do místní části Klokočí a Litava
12. Žádost o pronájem pozemku p.č . 625/1, k. ú. Litava
13. Diskuse (dotace, projekty, oznámení), závěr

V Olší, 5. 5. 2021


Vyvěšeno: 5. 5. 2021
Sejmuto: