Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 6. 4. 2023 od 19 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření 1, 2, 3/2023
6. Závěrečný účet SVK Žďársko
7. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2023
8. Směna pozemků v k. ú. Klokočí (obec Olší, Lahoda Vlastimil, Bradáčová Gabriela)
9. Směna pozemků v k. ú. Olší u Tišnova a v k. ú. Klokočí (obec Olší, Vojta Jaroslav a Vojtová Marie – Klokočí)
10. Pronájem pozemku v v k. ú. Olší u Tišnova
11. Projednání nabídek na parkovací stání u školy v Olší, na parkovací stání u hasičky v Olší, oprava zdi u hrbitova v Olší, oprava střechy nad stolárnou a kovárnou a na opravy komunikací v obci
12. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 29. 3. 2023
Sejmuto:

Záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a pozemku 133/3 v k. ú. Klokočí

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a 133/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 187-212/2021 mezi obcí Olší a manžely Marií a Jaroslavem Vojtovými z Klokočí.

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 15. 3. 2023


Vyvěšeno: 15. 3. 2023

Sejmuto:

Záměr o směně pozemků v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků týkajících se p. č. st. 6/1, st. 7, 12, 13/2, 13/3, 20 534/5 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 104-27/2023 mezi obcí Olší, Gabrielou Bradáčovou z Klokočí a Vlastimilem Lahodou z Klokočí. Podrobnější informace lze získat u starosty obce.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 3. 2023

Sejmuto: