Složení konkursní komise

Starosta obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí

1. j m e n u j e konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov ve složení:

  • Ing. Martin Pavlíček, člen určený zřizovatelem – předseda
  • Mgr. Kateřina Bílá, člen určený zřizovatelem
  • Mgr. Hana Poslíková, člen určený ředitelem krajského úřadu
  • Mgr. Eva Hertlová, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
  • Jiřina Kotoučková, DiS., pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
  • Ing. Lenka Skotáková, školní inspektor České školní inspekce
  • Ing. Michal Bednář, člen školské rady

2. p o v ě ř u j e paní Marii Jandovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise


Vyvěšeno: 10. 4. 2018
Sejmuto: