Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Olší podle ustanovení  § 34 odst. 1 písm.a ) a § 34 odst. 3 zákona  č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta a o změně  některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

                                                            o z n a m u j e :

1) Volba prezidenta republiky  se uskuteční

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin  do 22:00 hodin

                                                                          a

v sobotu dne 14. ledna 2023 od 08:00hodin  do 14:00 hodin

případné II. kolo   v pátek 27. ledna od 14:00hodin do 22:00 hodin

                                                                           a

 v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

 Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě v Olší v budově č. p. 65.

2) Právo volit  prezidenta České republiky  má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhne věku nejméně 18 let (v případném II. kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhne věku nejméně 18 let) a nenastala u něj překážka v právu volit, tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů  

3) Pro volbu prezidenta České republikyvolič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním , diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Od r. 2021 již není možné požádat ve dny voleb o vydání dočasného průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

4) Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Voliči, kteří mají evidovanou úřední adresu trvalého pobytu Olší č. p. 28, si mohou sadu hlasovacích lístků vyzvednou na Obecním úřadě od 9.1.2023.

5) Volič hlasuje  osobně, zastoupení není přípustné. Ve volební místnosti, v prostoru určeném pro výběr hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič předem  požádat Obecní úřad Olší (tel. 566 566 484) nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kontakt do volební místnosti ve dnech voleb: 566 566 484

6) Další informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky https://www.mvcr.cz/volby/


Vyvěšeno: 27. 12. 2022
Sejmuto: