Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Olší a do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Olší podle ustanovení §15 odst.1) písm. b) a § 29 zákona č,. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a podle § 14c odst. 1) písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1) Volby do Zastupitelstva obce Olší a 1. kolo voleb  do volebního obvodu č. 55 (Brno-město) Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 23.září 2022 od 14:00 hodin  do 22:00 hodin

                                                                          a

v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00hodina do 14:00 hodin

Nebude-li senátor do volebního obvodu č. 55 (Brno-město) zvolen v 1. kole do Senátu Parlamentu České republiky, uskuteční se 2. kolo voleb

v pátek 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a

v sobotu 1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě v Olší v budově č. p. 65.

2) Právo volit do Zastupitelstva obce Olší má občan u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen v obci Olší k trvalému pobytu a dále státní občan jiného státu, který je v druhý den voleb držitelem potvrzení  o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v obci Olší, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, tj. občan EU. Právo volit do  Senátu Parlamentu České republiky  má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho překážka  výkonu volebního práva a je v den voleb přihlášen v obci Olší k trvalému pobytu nebo hlasuje  na voličský průkaz, případně je zapsán ve Zvláštním seznamu voličů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022.

3) Pro volby do Zastupitelstva obce Olší – volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li  o cizince, platným průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky – volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

4) Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva obce Olší a do volebním obvodu č. 55 Senátu Parlamentu České republiky. Pokud se uskuteční 2. kolo voleb do volebního obvodu č. 55 Senátu Parlamentu ČR, budou hlasovací lístky pro toto kolo voleb voličům vydány přímo ve volebních místnostech. Voliči, kteří mají evidovanou úřední adresu trvalého pobytu Olší č. p. 28, si mohou sadu hlasovacích lístků vyzvednou na Obecním úřadě od 15. 9. 2022.

5) Volič hlasuje do Zastupitelstva obce Olší a do Senátu Parlamentu ČR osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič předem  požádat Obecní úřad Olší (tel. 566 566 484) nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kontakt do volební místnosti ve dnech voleb: 566 566 484

6) Další informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky https://www.mvcr.cz/volby/

                                                                                        Ing. Martin Pavlíček, starosta obce Olší