Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 3. 3. 2022 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 11 a 12/2021 a č 1/2022.
6. Inventarizace obce za rok 2021
7. Zpráva z provedení přezkumu hospodaření obce Olší za rok 2021
8. Závěrečný účet obce Olší za rok 2021
9. Roční účetní závěrka Obce Olší
10. Roční účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Olší
11. Řád veřejného pohřebiště
12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva (p.č. 380/6 a 380/4, k.ú. Olší u Tišnova)
13. Prodej pozemků p.č. 279/4 a 5/35, k. ú. Olší u Tišnova
14. Odkup pozemků p.č. 28/49, 28/50, 28/51 k. ú Olší u Tišnova a p.č. 658/2 k.ú. Litava
15. Prostor na ukládání odpadů (plasty, papír, textil)
16. Dodatečné příspěvky (dary, dotace, atd.)
17. Diskuse, závěr

V Olší, 22. 2. 2022


Vyvěšeno: 22. 2. 2022
Sejmuto: