Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 4. 5. 2023 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 4/2023
6. Smlouva o smlouvě budoucí č. NM-001030082269/003-PKEL o zřízení věcného břemene p.č. 110/7, 116/14, 26/3 stavba „Klokočí příp. NN parc. 110/4 p. Zámečník
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330069781/001-YPM – p.č. 303/21,303/26,303/4,311/1,342/8, 344/2 k.ú. Olší u Tišnova, stavba „Olší u Tišnova příp. NN parc.3 – zemní kabel NN, zemnící páska, pilíř s kabelovou skříní
8. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství – EKO-KOM, a.s.
9. Projednání prodeje pozemků p. č. 28/68, a 28/66 k. ú. Olší u Tišnova
10. Oprava střechy nad stolarnou a kovárnou v Olší
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 25. 4. 2023
Sejmuto: