Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

informuji:

pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I.kolo) a případné II. kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově Úřadu obce Oší, Olší č. p. 65

Dále na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou

V Olší dne 23. 11. 2022


Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 24. 11. 2022 od 19:00 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2022
6. ZŠ a MŠ Olší: rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024-26
7. Projednání priorit rozpočtu obce Olší na rok 2023
8. Havelkova chata – odkup
9. Jurečka – předbezný souhlas s provozovnou v Olší a umístění bezodtokové jímky
10. Žádost o změny ÚP Olší (Zemánek, Křehlíková)
11. Oprava (upřesnění) usnesení o přijetí dotace
12. Oprava komunikace na Litavě
13. Diskuse, závěr

V Olší, 16. 11. 2022


Vyvěšeno: 16. 11. 2022
Sejmuto:

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Olší

Obec Olší v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Olší, svolaného dosavadním starostou obce Martinem Pavlíčkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost nového obecního úřadu, Olší č. 65
Doba konání: středa, 19. října 2022 od 18:30

Před schválením programu složí noví členové zastupitelstva obce slib

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Určení zástupce pro jednání v institucích (výborech, spolcích atd.)
7) Diskuse a další organizační záležitosti

V Olší, 11. 10. 2022


Vyvěšeno: 11. 10. 2022
Sejmuto: 20. 10. 2022


Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Olší a do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Olší podle ustanovení §15 odst.1) písm. b) a § 29 zákona č,. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a podle § 14c odst. 1) písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1) Volby do Zastupitelstva obce Olší a 1. kolo voleb  do volebního obvodu č. 55 (Brno-město) Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 23.září 2022 od 14:00 hodin  do 22:00 hodin

                                                                          a

v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00hodina do 14:00 hodin

Nebude-li senátor do volebního obvodu č. 55 (Brno-město) zvolen v 1. kole do Senátu Parlamentu České republiky, uskuteční se 2. kolo voleb

v pátek 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a

v sobotu 1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě v Olší v budově č. p. 65.

2) Právo volit do Zastupitelstva obce Olší má občan u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen v obci Olší k trvalému pobytu a dále státní občan jiného státu, který je v druhý den voleb držitelem potvrzení  o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v obci Olší, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, tj. občan EU. Právo volit do  Senátu Parlamentu České republiky  má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho překážka  výkonu volebního práva a je v den voleb přihlášen v obci Olší k trvalému pobytu nebo hlasuje  na voličský průkaz, případně je zapsán ve Zvláštním seznamu voličů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022.

3) Pro volby do Zastupitelstva obce Olší – volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li  o cizince, platným průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky – volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

4) Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva obce Olší a do volebním obvodu č. 55 Senátu Parlamentu České republiky. Pokud se uskuteční 2. kolo voleb do volebního obvodu č. 55 Senátu Parlamentu ČR, budou hlasovací lístky pro toto kolo voleb voličům vydány přímo ve volebních místnostech. Voliči, kteří mají evidovanou úřední adresu trvalého pobytu Olší č. p. 28, si mohou sadu hlasovacích lístků vyzvednou na Obecním úřadě od 15. 9. 2022.

5) Volič hlasuje do Zastupitelstva obce Olší a do Senátu Parlamentu ČR osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič předem  požádat Obecní úřad Olší (tel. 566 566 484) nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kontakt do volební místnosti ve dnech voleb: 566 566 484

6) Další informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky https://www.mvcr.cz/volby/

                                                                                        Ing. Martin Pavlíček, starosta obce Olší

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 8. 9. 2022 od 18:00 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2022
6. Uzavření smlouvy o věcném břemeni „Olší, obnova NN“ – k.ú. Klokočí
7. Smlouva o spolupráci s Tradice Slovácka, o.p.s., Blatnička o společném nákupu energií
8. Projednání věcného přemene pro vedení budoucího vodovodu pro Sejřek a Bor
9. Diskuse, závěr

V Olší, 31. 8. 2022


Vyvěšeno: 31. 8. 2022
Sejmuto:

Volby do Zastupitelstev obcí – informace o minimálním počtu členů okrskové volební komise

V souladu s § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 491/2001Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanovuji pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24 září 2022, minimální počet členů okrskové volební komise pět.

Na základě ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Mgr. Petru Francovou.

Ing. Martin Pavlíček, starosta obce Olší


Vyvěšeno: 23. 7. 2022
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 6. 2022 od 18:30 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5/2022
6. Uzavření smlouvy o věcném břemeni „Olší, obnova NN“
7. Schválení smluv s JMK (dotace)
8. Vydání změny č. II ÚP Olší
9. Nabídky na opravu komunikace na Litavě
10. Pronájem pozemků p.č. 578/5, 8 a 317/3 a dále částí pozemků p.č. 43 a 617/1, vše v k. ú. Litava
11. Nábídka na odkup Havelkovi chaty
12. Projednání cen nájmů na další roky
13. Diskuse, závěr

V Olší, 14. 6. 2022


Vyvěšeno: 14. 6. 2022
Sejmuto:

Návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko

Návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 2 – pnění rozpočtu DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 3 – pnění rozpočtu DSO Tišnovsko za rok 2021 – příloha (stáhnout)

Příloha č. 4 – Rozvaha DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 5 – Výkaz zisků a ztrát DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)


Vyvěšeno: 16. 5. 2022
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 19. 5. 2022 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2022
6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o věcném břemeni „ Olší, obnova NN“
7. Smlouva o příspěvku na zajištění spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov
8. Dotace z JMK pro rok 2022
9. Nabídky na chodník v Olší
10. Pronájem pozemků 317/1, 317/2 a 317/3
11. Diskuse, závěr

V Olší, 10. 5. 2022


Vyvěšeno: 10. 5. 2022
Sejmuto:

Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku

V roce 2020 se naše obec Olší  zapojila do realizace společného projektu svazku Tišnovsko s názvem: „Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, reg.č. CZ.05.3.29/0.0./0.0/19_122/0012912 z OPŽP, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.1. Prevence vzniku odpadů, výzvy č. 122.  Příjemcem podpory a žadatelem o dotaci byl dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, který v rámci uvedeného projektu získal dotaci ve výši 5 463 604 Kč. Vlastní zdroje financoval svazek prostřednictvím uvolnění finančních prostředků z rozpočtu zapojených obcí. Projekt řeší snížení množství SKO na území zapojených obcí. Jeho realizace směruje ke zvýšení a zlepšení likvidace nakládání s odpady z domácností (plastové kompostéry) a veřejných ploch (štěpkovače). Předmětem uvedeného projektu bylo v rámci 1. části pořízení celkem 2273 plastových kompostérů, které jsou na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny mezi občany zapojených obcí Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice, Železné. V naší obci bylo v rámci tohoto projektu pořízeno 70 kompostérů . Pro realizaci dodávek kompostérů byla výběrovým řízením vybrána firma MEVA-TEC , s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem.  Druhou část projektu tvořilo pořízení 8 ks štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Vítězným dodavatelem veřejné zakázky této dodávky byla firma P&L, spol.s.r.o. se sídlem v Biskupicích u Luhačovic. Obcím Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnice, Lomnička, Tišnov a Vohančice byl tak prostřednictvím svazku Tišnovsko v průběhu prosince 2021 dodán kvalitní štěpkovač přiměřeného výkonu, které nyní slouží nejen k drcení větví a dalšího BIO odpadu vyprodukovaného občany, ale pomůžou s péči o zeleň a životní prostředí občanům žijících v těchto obcích.
Celkové způsobilé výdaje: 6 427 769 Kč
DOTACE EU: 5 463 604 Kč ( 85%)
Vlastní zdroje financování: 964 165 Kč ( 15%) 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9.2021

Datum ukončení realizace projektu:  21.12.2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Záměr o prodeji pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 279/4, k. ú. Olší u Tišnova, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 279/2, k. ú. Olší u Tišnova, a p. č. 5/35, k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu 186-193/2021, zhotoveným Ing. Lubomýrem Kytnerem. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 14. 2. 2022

Sejmuto:

Záměr o pronájmu části střechy budovy ZŠ v Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 14 v k. ú. Olší u Tišnova. Jedná se o pronájem části střešního pláště pro telekomunikační zařízení pro společnost BAZ Internet s.r.o., Edvarda Beneše 1946/5, 678 01 Blansko, IČ: 04666224

V Olší, 1. 11. 2021


Vyvěšeno: 1. 11. 2021
Sejmuto:


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í

            o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta obce Olší  podle § 15 , odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

                       v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

a

                       v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hod. do 14:00 hod.   

2. Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadu v Olší čp. 65

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb   hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Olší dne 22. 9. 2021


Vyvěšeno: 22. 9. 2021
Sejmuto:


Záměr o pronájmu prostor pro komerční účely

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor (cca 27 m2) v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova (bývalá zasedací místnost obecního úřadu). Podrobnější informace u starosty obce.


Vyvěšeno: 2. 9. 2021
Sejmuto:

Záměr o pronájmu optické sítě

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budov v k. ú. Olší u Tišnova, p.č. st. 26 a p.č. 278/1 pro technologické zázemí datových sítí a dále optické infrastruktury.

V Olší, 20. 8. 2021


Vyvěšeno: 20. 8. 2021
Sejmuto: