Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 1

SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 1 (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 4. 2017
Sejmuto:


Komplexni pozemkové úpravy v k.ú. Skryje – oznámeni o vyložení soupisu nároků

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (stáhnout)

Záměr o pronájmu částí pozemků p.č. 197/2 a 195/11 v k. ú. Litava

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části pozemků p.č. 197/2 a p.č. 195/11 v k. ú. Litava dle přiložených nákresů panu Davidu Bednářovi, bytem Litava 31.

Příloha č. 1 (stáhnout)

Příloha č. 2 (stáhnout)


Vyvěšeno:13. 4. 2017

Sejmuto:


Záměr o prodeji pozemků 4/6 a dílů „a“ a „b“ v k.ú. Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší Záměr o prodeji pozemků p. č. 4/6 a dílú „a“ a „b“ v k. ú. Olší dle geometrického plánu č. 165-220/2016 Ivetě Lipovské, bytem Olší 61.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno:13. 4. 2017

Sejmuto:


Záměr o prodeji pozemků 365/3 a 4/5 v k. ú. Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 4/5 a p. č. 365/3 v k. ú. Olší dle geometrického plánu č. 165-220/2016 manželům Evě a Jaroslavovi Vojtovým, bytem Olší 59.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno:13. 4. 2017
Sejmuto:


Povinně zveřejňované dokumenty Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Veškeré povinně zveřejňované dokumenty Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko naleznete na webové stránce http://www.svkzdarsko.cz/dokumenty


Vyvěšeno: 3. 4. 2017
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 (stáhnout)

Vyvěšeno: 30. 3. 2017
Sejmuto:


SPÚ – oznámení o zamýšleném převodu

Seznam pozemků, jejichž vlastnictví není doloženo [p. č. 380/2, k. ú. Olší u Tišnova] (stáhnout)


Vyvěšeno: 28. 3. 2017
Sejmuto: 28. 6. 2017


Třídění odpadů – žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost (stáhnout)

Odpověď (stáhnout)


Vyvěšeno: 28. 3. 2017
Sejmuto:


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2016 (stáhnout)


Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 3. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 12/2016, 1/2017 a 2/2017
6. Projednání spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2017
7. Návrhy změn územního plánu
8. Projednání prodeje pozemku p. č. 28/44 v k. ú. Olší
9. ZŠ a MŠ Olší, žádost o převod do rezervního fondu
10. ZŠ a MŠ Olší, rozpočet 2017 a střednědobý výhled
11. ZŠ a MŠ Olší, inventarizační zpráva
12. Projednání změny katastrálních hranic mezi obcí Olší (katastry Klokočí a Litava) a Pernštejnským Jestřabím
13. EON – smlouva a smlouvě budoucí (k. ú. Litava)
14. Změna rozpočtu obce Olší pro rok 2017
15. Inventarizace obce Olší
16. Audit hospodaření obce Olší
17. Projednání školských obvodů
18. Pronájem pozemku panu Davidu Bednářovi v k. ú. Litava
19. Diskuse, závěr

V Olší, 15. 3. 2017


Vyvěšeno: 15. 3. 2017
Sejmuto: 23. 3. 2017


Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 (stáhnout)


Vyvěšeno: 13. 3. 2017
Sejmuto:


Informace o schváleném rozpočtu na rok 2016, skutečném plnění za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2016, skutečném plnění za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017 (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 3. 2017
Sejmuto:


Informace o valné hromadě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Pozvánka na valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, kterí se uskuteční 30. 3. 2017 v 9.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Podklady (stáhnout)


Vyvěšeno: 3. 3. 2017
Sejmuto: 30. 3. 2017


Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Olší

Návrh rozpoču ZŠ a MŠ Olší (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2017
Sejmuto:


Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší

Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2017
Sejmuto:


Mikroregion Pernštejn – rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled

Rozpočet Mikroregionu Pernštejn na rok 2017 (stáhnout)

Rozpočtový výhled Mikroregionu Pernštejn na roky 2017-2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 3. 2017
Sejmuto:


Střednědobý výhled rozpočtu obce Olší

Střednědobý výhled rozpočtu (stáhnout)


Vyvěšeno: 23. 2. 2017
Sejmuto:


Změna rozpočtové skladby dle novely vyhlášky č. 463/2016 Sb.

Z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, která byla zveřejněna dne 30.12.2016 ve Sb. zákonů ČR jako vyhláška č. 463/2016 Sb. dochází ke změně rozpočtové skladby pro rok 2017. Mění se pouze číslo položky a dochází ke zpřesnění názvů a náplní daňových příjmů položek 1111 až 1113, nemající vliv na jejich stávající použití. Objem na účtech se nemění.

Novela rozpočtové skladby (stáhnout)

V Olší, dne 23. 2. 2016


Vyvěšeno: 23. 2. 2016
Sejmuto:


Zveřejněné dokumenty Mikroregionu Pernštejn

Veškeré povinně zveřejňované dokumenty Mikroregionu Pernštejn naleznete na webové stránce http://www.pernstejnsko.cz/uredni-deska/


Vyvěšeno: 20. 2. 2017
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1 (stáhnout)


Vyvěšeno: 30. 1. 2017
Sejmuto:


Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Olší

Obec Olší v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „generální ředitelství“) získala dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na dopravní automobil pro jednotky SDH obcí. Současně byla úspěšná i v rámci odvozeného dotačního titulu Jihomoravského kraje (evidováno pod č. j. JMK77402/2016).

Po odsouhlasení technických podmínek generálním ředitelstvím bylo vyhlášeno výběrové řízení. Přímo byly osloveny čtyři společnosti a dále bylo zadání výběrového řízení včetně technických podmínek zveřejněno na webových stránkách obce Olší. Doručeny byly nakonec nabídky od tří společností (všechny splňovaly kvalifikační předpoklady i zadaní). Nejnižší (a vítěznou) nabídku podala společnost Požární bezpečnost s.r.o., se sídlem Královský vršek 3545/42, Jihlava. Celková vítězná cena byla 918 185 Kč včetně DPH (spolufinancováno Jihomoravským krajem v částce 300 000 Kč a Ministerstvem vnitra částkou 450 000 Kč). Jednalo se o nové vozidlo DA-L1Z Ford Transit Kombi L2H2 Trend 350, 2.0 TDCi (96 kW/130 k), provedení 1+8 dle schválené technické specifikace Hasičským záchranným sborem České republiky.

Auto bylo dodáno 25. 10. 2016 (tentýž den proběhlo i zaškolení). Faktura byla v plné výši uhrazena dne 7. 11. 2016. Následně byl tento dopravní automobil zapojen do Integrováného záchranného systému Jihomoravského kraje. Posledním krokem bylo přidělení vysílacího kanálu a nastavení vysílačky. Toto nastavení provedla společnost DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, 619 00 Brno.

Schválený rozpočet obce Olší na rok 2017

Schválený rozpočet obce Olší na rok 2017 (stáhnout)


Vyvěšeno: 29. 12. 2016
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 22. 12. 2016

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 10 a 11
6. Projednání amlouvy s SVK Ždársko „Technická a dopravní infrastruktura Olší – SO.1.1. vodovodní řád“
7. Projednání dodatku ke smlouvě s TS Města, a.s. (vyvážení PDO)
8. Projednání prodeje pozemku p. č. 28/45 v k. ú. Olší
9. Projednání rozpočtu obce Olší na rok 2017, rozpočtového výhledu
10. Projednání podmínek inventarizace k 31. 12. 2016
11. Dodatečné příspěvky
12. Diskuse, závěr

V Olší, dne 14. 12. 2016


Vyvěšeno: 14. 12. 2016
Sejmuto: 22. 12. 2016


Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2017 (stáhnout)


Vyvěšeno: 5. 12. 2016
Sejmuto: 22. 12. 2016


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – zápis z úvodního jednání

Zápis z úvodního jednání (stáhnout)


Vyvěšeno: 2. 11. 2016
Sejmuto:


Záměr o pronájmu obchodních prostor v obecní budově Olší č. p. 65

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu obchodních prostor v části budovy v Olší č. p. 65 v k. ú. Olší u Tišnova.

V Olší 1. 11. 2016


Vyvěšeno: 1. 11. 2016
Sejmuto: 22. 12. 2016


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 3. 11. 2016

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 9
6. Projednání žádostí o změnu územního plánu
7. Stanovení podmínek pro prodej pozemku p.č. 617/3 v k. ú. Litava dle geometrického plánu číslo 83-94/2016
8. Projednání prodeje pozemku p. č. 28/43 v k. ú. Olší
9. Projednání změny provozovatele obchodu v Olší
10. Projednání změny katastrálních hranic mezi obcí Olší (katastry Klokočí a Litava) a Pernštejnským Jestřabím
11. Dodatečné příspěvky
12. Diskuse, závěr

V Olší, dne 25. 10. 2016


Vyvěšeno: 25. 10. 2016
Sejmuto: 3. 11. 2016


Výzva k podání nabídky na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Olší

Obec Olší (dále jen „zadavatel“) v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto vyzývá k předložení nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku: „Nákup dopravního automobilu DA 1 – LZ“

Výzva (stáhnout)

Technické podmínky (stáhnout)

Krycí list a prohlášení (stáhnout)

V Olší, dne 5. 9. 2016


Vyvěšeno: 5. 9. 2016
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 12. 9. 2016

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 12. 9. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 7 a 8
6. Projednání žádosti o prodeji pozemků p. č. 150/1, 150/2, 150/3 a 151 v k. ú. Litava
7. Výběr firmy na kanalizaci v lokalitě Olší – sever
8. Výběr dodavatele hasičského dopravního automobilu
9. Projednání směna pozemků v k. ú. Klokočí
10. Projednání prodeje pozemku p.č. 617/3 v k. ú. Litava dle geometrického plánu číslo 83-94/2016
11. Projenání možností vytápění nového obecního úřadu
12. Diskuse, závěr

V Olší, 2. 9. 2016

Výzva k podání cenové nabídky na dešťovou kanalizaci v lokalitě Olší – sever (SO 02 Kanalizace)

Obec Olší (dále jen „zadavatel“) v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto vyzývá k předložení nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku: Dešťová kanalizace v lokalitě Olší – sever (SO 02 Kanalizace)

Projektová dokumentace (stáhnout)

Rozpočet – slepý (stáhnout)

Termín pro dodání nabídky: 7. 9. 2016 (stačí poslat elektronicky vyplněný rozpočet)

Pro další informace prosím volejte na 737784133.

V Olší dne 25. 8. 2016

Vyvěšeno: 25. 8. 2016
Sejmuto:

Záměr o směně pozemků p. č. 498 v k. ú. Litava a pozemku 520/3 v k. ú. Klokočí

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 498 v k. ú. Litava a 520/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 92-92/2016 mezi obcí Olší a manžely Marií a Jaroslavem Vojtovými z Klokočí.

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 15. 8. 2015

Záměr o prodeji pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Litava

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Litava dle geometrického plánu č. 83-94/2016 panu Josefu Bednářovi, bytem Litava 31

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší 15. 8. 2016

Veřejná vyhláška – Csizmárovi novostavba

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (stáhnout)

Počet členů okrskové volební komise

V souladu s § 15, písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, stanovuji pro „Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje“ počet členů okrskové komise na 5 (4 členové a 1 zapisovatel).

V Olší 5. 8. 2016
Pavlíček Martin, starosta

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 7. 2016

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 21. 7. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5 a 6
6. Projednání prodeje pozemků p. č. 534/4 a 26/9 v k. ú. Klokočí
7. Školská rada – zástupci za obec
8. Schválení odkupu pozemků (přístupová cesta k paní Jandové)
9. Projednání prodeje parcely č. 28/42 v k.ú. Olší
10. Projednání dofinancování nákupu dopravního hasičského automobilu
11. Výběr firmy na opravu střechy na pentagonu
12. Diskuse, závěr

V Olší, 13. 7. 2016

Záměr o prodeji části pozemku p. č. 128 v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji části pozemku p. č. 128 v k. ú. Klokočí u Olší o výměře 339 m2 dle geometrického plánu č. 91-76/2016.

Geometrický plán (stáhnout)

Záměr o prodeji pozemků p. č. 26/9 a 534/4 v k. ú. Klokočí

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 26/9 a 534/4 v k. ú. Klokočí panu Antonínu Chocholáčovi, bytem Zborovská 832, Kuřim

V Olší 1. 7. 2016

Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků pro neznámé vlastníky – komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava
a k. ú. Tišnovská Nová Ves
– pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků pro neznámé vlastníky

Pozvánka (stáhnout)

Neznámí (stáhnout)

Mapka srazu (stáhnout)

Sestava rozdělovníku (stáhnout)

Nohejbalový turnaj v Pernštejnském Jestřabí

Obec Pernštejnské Jestřabí si Vás dovoluje pozvat na „Nohejbalový turnaj“, který se koná 18. 6. 2016 od 10 hodin na hřišti v Dubině. Více informací v pozvánce (stáhnout)

Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn za rok 2015 (stáhnout)

Zpráva o přezkumu hospodaření Mikroregionu Pernštejn za rok 2015 (stáhnout)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí (stáhnout).

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2015 (stáhnout).
Výkaz finančních ukazatelů za rok 2015 (stáhnout).

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 14. 4. 2016

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 14. 4. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Slib nového člena zastupitelstva
6. Rozpočtová opatření 1, 2 a 3
7. Volba místostarosty
8. Volba předsedy finančního výboru
9. Diskuse, závěr

V Olší, 6. 4. 2016

Oznámení o vyznamenání rodáků obce

Dva rodáci naší obce a to MUDr. Zdeněk Havelka, nar. 28. srpna 1928 v Olší a František Havelka, nar. 5. srpna 1898 v Olší byli oceněni jako účastníci odboje a odporu proti komunismu.

MUDr. Zdeněk Havelka byl oceněn ke dni 29. srpna 2014 in memoriam za aktivní odbojovou činnost Ministerstvem obrany České republiky.

František Havelka byl oceněn Etickou komisí při Úřadu vlády ČR in memoriam dne 2. června 2015 v budově Úřadu vlády ČR za aktivní působení v odbojové skupině.

Oba jsou nyní vedeni v seznamu osob, kterým bylo vydáno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu dostupném na http://www.veterani.army.cz/vydana-osvedceni.

SVK Žďársko – Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se uskuteční 31. 3. 2016 v 8:30 v zasedací síni Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Podklady ke stažení: pozvánka (stáhnout), úhrady (stáhnout)

SVK Žďársko – Závěrečný účet a Návrh rozpočtu na rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015 (stáhnout)

Návrh rozpočtu na rok 2016 (stáhnout)

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice

POZVÁNKA (stáhnout)
na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice, která se bude konat v sobotu 12.3.2016 v 18:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku.

Program jednání:
1. Zahájení jednání, přivítání hostů, volba zapisovatele, mandátové komise
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva mandátové komise
5. Usnesení, různé/diskuse, závěr

Petr Soukup
starosta Honebního společenstva
Sejřek – Skorotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2015 (stáhnout)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 11. 2. 2016

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 11. 2. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání rozpočtu ZŠ Olší
6. Projednání poplatku za svoz PDO
7. Projednání převodu části majetku z Mikroregionu Pernštejn na členské obce
8. Projednání smlouvy veřejnoprávní smlouvy s Tišnovem (silniční řád)
9. Projednání variant spolufinancování sociálních služeb v ORP Tišnov
10. Inventarizace obce za rok 2015
11. Inventarizace ZŠ a MŠ Olší za rok 2015
12. Seznámení s možností směny pozemků k domu paní Jandové
13. Projednání možnosti koupě pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Olší
14. Projednání prodeje pozemku p. č . 344/2 v k. ú. Olší
15. Projednání směny pozemků mezi obcí Olší a JMK (pozemky pod chodníky)
16. Diskuse, závěr

V Olší, 3. 2. 2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 12. 2015

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 10. 12. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 10 a 11
6. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace s JMK – lesy
7. Projednání rozpočtu na rok 2016
8. Projednání smlouvy o partnerství s DSO Tišnovsko – Bio odpad
9. Projednání změny stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
10. Inventarizace obce za rok 2015
11. Stanovení výše pronájmu za hrobová místa
12. Odkup přístupové cesty k paní Jandové
13. Diskuse, závěr

V Olší, 1. 12. 2015

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2016 (stáhnout)

Návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 2016

návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 2016 (stáhnout)

Pozvánka na Valnou hromadu SVK Žďársko

Pozvánka na Valnou hromadu SVK Žďársko (stáhnout)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 1. 10. 2015

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 1. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání příspěvku na kroje
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – EON
7. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace s JMK – lesy
8. Projednání směny pozemků s panem Jaroslavem Štěpánkem – příjezdová cesta
9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
10. Projednání prodeje pozemku p. č. 294/11 v k. ú. Olší
11. Projednání žádosti o pronájem obecního rybníka v Klokočí
12. Projednání nabídek na výměnu kuchyně a opravy v KD Olší
13. Projednání směny pozemků s panem Jaroslavem Vojtou – chodník
14. Diskuse, závěr

V Olší, 22. 9. 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 13. 8. 2015

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 6, 7
6. Projednání podmínek prodeje parcel v lokalitě Olší – sever, prodej manželům Csizmárovým
7. Projednání nájemní smlouvy na části budovy Olší č.p. 65
8. Projednání nabídek na opravu cesty v Olší
9. Dodatečné příspěvky
9. Diskuse a závěr

V Olší, 5. 8. 2015

Záměr o prodeji pozemků pro stavby rodinných domů v k. ú. Olší u Tišnova

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 28/39, 28/40, 28/41, 28/42, 28/43, 28/44 a 28/45 v k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu č. 159-178/2015 pro stavební účely (stavby rodinných domů).

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 27. 7. 2015

Záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 65

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 65 v k. ú. olší u Tišnovapaní Michaele Zámečníkové, bytem Klokočí č. p. 24, 59261 Doubravník.

V Olší 21. 7. 2015

Záměr o prodeji pozemku p. č. 617/2 v k.ú. Litava

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 617/2 v k. ú. Litava dle geometrického plánu č. 79-103/2015 manželům Marii a Stanislavovi Proseckým, bytem Litava č. p. 11, 59261 Doubravník.

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 21. 7. 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 11. 6. 2015

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 4, 5
6. Schválení smlouvy o poskytnuti dotace – Program rozvoje venkova
7. Projednání prodeje parcely 534/16 v k. ú. Klokočí
8. Projednání směny parcel 9/3 a 534/15 v k.ú. Klokočí
9. Diskuse a závěr

V Olší, 3. 6. 2015

Záměr o směně pozemků p. č. 534/15 a 9/3 v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 534/15 a 9/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 86-121/2014 mezi obcí Olší a manžely Martou a Aloisem Pavlíčkovými z Klokočí.

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 21. 5. 2015

Záměr o prodeji pozemku p. č. 534/16 v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 534/16 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 87-121/2014 manželům Marii a Jaroslavu Vojtovým z Klokočí.

Geometrický plán (stáhnout)

V Olší dne 21. 5. 2015

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Pernštejn

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Pernštejn, která se uskutečni 13. 5. 2015 v 16:30 v budově Úřadu městyse Doubravník (stáhnout)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obcích Klokočí, Litava a Rakové

Z důvodu plánovaných prací, revizních prací, rekonstrukcí, oprav bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 7. 5. 2015 následovně:

v obci Litava v době od 9:15 do 11:15
v obci Klokočí v době od 11:15 do 13:15

A dále pak ve čtvrtek 14. 5. 2015 následovně:
v obci Litava v době od 7:30 – 15:45
v obci Klokočí v době od 7:30 do 15:45
v obci Rakové v době od 7:15 do 16:00

Zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 4. 2015

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva z kontroly hospodaření obce Olší za rok 2014
6. Závěrečný účet obce Olší za rok 2014
7. Účetní závěrka za rok 2014 – obec Olší
8. Účetní závěrka za rok 2014 – ZŠ a MŠ Olší
9. Veřejnoprávní smlouva s Městem Tišnov o výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí
10. Rozpočtová opatření č. 1,2,3
11. Projednání možnosti pronájmu budovy Pentagonu
12. Projednání zákazu podomního prodeje
13. Závěrečné účty SVK a Mikroregion Pernštejn za rok 2014
14. Příjezdová cesta k paní Jandové
16. Diskuse a závěr

V Olší, 15. 4. 2015

Pozvánka na veřejnou střeleckou soutěž – Putovní pohár Mikroregionu Pernštejn

Mikroregion Pernštejn si Vás dovoluje pozvat na veřejnou střeleckou soutěž o „Putovní pohár Mikroregionu Pernštejn“ (stáhnout)

Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 a zpráva o přezkumu hospodaření Mikroregionu Pernštejn za rok 2014

Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 (stáhnout).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 (stáhnout).

Záměr o prodeji pozemků

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 372/3 a p. č. 372/4 v k. ú. Olší dle geometrického plánu č. 154-5/2015 manželům Petře a Pavlu Francovým z Olší.

Geometrický plán (stáhnout)

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 (stáhnout).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2014 (stáhnout).

SVK Žďársko – závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za rok 2014 (stáhnout)
Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2014 (stáhnout)

Záměr o prodeji pozemku p. č. 294/11 v k. u. Olší

Obec Olší na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, zveřejňuje záměr o prodeji pozemk p. č.294/11 o výměře 1019 m2 v k. ú. Olší u Tišnova.
Pozemek je určen výhradně pro stavbu rodinného domu.

Další podmínky prodeje:
– kupcem může být kterákoliv fyzická či právnická osoba splňující podmínky pro nákup pozemku v ČR,
– minimální požadovaná cena není určena,
– zájemce nedluží obci (nemá vůči obci finanční závazky),
– zájemce doručí svoji nabídku v zapečetěné obálce na níž bude uvedeno „Nabídka na odkup pozemku p.č. 294/11 v k.ú. Olší u Tišnova“ a doručí ji na adresu obecního úřadu Olší, Olší 28 nejpozději do 31. 5. 2015 do 12 hodin,
– obec si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

V Olší dne 5. 3. 2015

Zasedání zastupitelstva obce Olší – 5. 2. 2015

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 5. 2. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Inventarizace obce
6. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Olší na rok 2015
7. Rozpočtová opatření č. 11 a 12
8. Projednání pronájmu parcel 323 a 119/2 v k. ú. Klokočí
9. Projednání možnosti dotace na kompostéry na bioodpad
10. Diskuse, závěr

V Olší, 28. 1. 2015

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice, která se bude konat v sobotu 07. 02. 2015 v 17:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku.

Program
1. Zahájení jednání, přivítání hostů, volba zapisovatele, mandátové komise
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva mandátové komise
5. Usnesení, různé/diskuse, závěr

Petr Soukup
starosta Honebního společenstva
Sejřek – Skorotice

Celou pozvánku včetně plné moci je možné stánout zde (stáhnout)

Tříkrálová sbírka v našich obcích

Během uplynulých několika dní probíhala v našich obcích Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Sbírka probíhala v rámci naší farnosti na obcích Bor, Drahonín, Jilmoví, Klokočí, Litava, Moravecké Pavlovice, Olší a Pernštejnské Jestřabí. Celkem se vybralo 18868 Kč. Všem kteří přispěli ještě jednou ze srdce děkujeme.

Záměr o pronájmu pozemků v k. ú. Klokočí

Obec Olší na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, zveřejňuje záměr o pronájmu pozemků parc.č. 119/2, 313/2 a 323 v k.ú. Klokočí.

Podmínky pronájmu:
– nájemcem může být kterákoliv fyzická či právnická osoba splňující podmínky pro nájem pozemku v ČR,
– minimální požadovaná výše nájmu není určena,
– zájemce nedluží obci (nemá vůči obci finanční závazky),
– obec si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

V Olší dne 14. 1. 2015

Oznámení

1) Svoz domovního odpadu o Vánocích bude v úterý 23. 12. a v úterý 30. 12. 2014.

2) Na obecním úřadě v Olší jsou ZDARMA k odběru kalendáře Mikroregionu Pernštejn na rok 2015 (maximálně jeden na jednu rodinu). Odběr je možný v úředních hodinách.

Zasedání zastupitelstva obce Olší – 4. 12. 2014

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 4. 12. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednáni smlouvy se SFŽP
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
7. Rozpočtové opatření č. 10
8. Projednání záměru o pronájmu parcel 323 a 119/2 v k. ú. Klokočí
9. Diskuse, závěr

V Olší, 25. 11. 2014

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2015 (stáhnout)

Záměr o pronájmu části pozemku

Obec Olší zveřejňuje na základě §39, odst.1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění záměr o pronájmu části pozemku par. 11/1 v k.ú. Olší.
Bližší informace je možné získat u starosty Martina Pavlíčka a to osobně v úřední hodiny starosty nebo na emailu obec@olsi.cz

Návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 2015

Návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 2015 (stáhnout)

Informace o o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Olší

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Olší
Obecní úřad Olší v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Olší, svolaného dosavadním starostkou obce Ing. Martinem Pavlíčkem. v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Olší – místnost obecního úřadu, Olší 28
Doba konání: 7. 11. 2014 od 18:00 hod.

Navržený program jednání:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Složení slibu nově zvolenými zastupiteli
  3. Schválení programu
  4. Volba starosty a místostarosty
    a) Určení počtu místostarostů
    b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
    c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
    d) Volba starosty
    e) Volba místostarosty
  5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
    a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
    b) Volba předsedy finančního výboru
    c) Volba předsedy kontrolního výboru
    d) Volba členů finančního výboru
    e) Volba členů kontrolního výboru
    f) Volba člena školského výboru
  6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
  7. Volba zapisovatele na celé funkční období
  8. Diskuse, závěr

Ing. Martin Pavlíček
starosta obce
V Olší 29.10. 2014

Svoz nebezpečného odpadu 31. 10. 2014

Svoz nebezpečného odpadu bude v pátek 31. 10. 2014 dle následujícího harmonogramu:

16:00 – 16:45 Olší

16:50 – 17:30 Litava

17:35 – 18:00 Klokočí

Do nebezpečného odpadu patří následující:
Veškeré elektro spotřebiče (lednice, TV, monitory, radia ……), obaly od barev ( plechovky,…), odpadní barvy, oleje, olej. filtry, zářivky, olověné akumulátory, baterie, prošlé léky, textílie znečištěné NO, agrochemický odpad, pneumatiky bez disků

Nic jiného do nebezpečného odpadu nepatří!!!

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v obcích Litava a Klokočí ve dnech 5. a 19. 11. 2014 vždy od 7:30 do 15:30.

Výsledky komunálních voleb

Nově zvolení zastupitelé:
1. Martin Pavlíček 145 hlasů
2. Miroslav Lahoda 131 hlasů
3. Eva Patloková 113 hlasů
4. Milan Jaitner 99 hlasů
5. Jiří Čepička 90 hlasů
6. Marie Jandová 76 hlasů
7. Jaroslav Vojta 85 hlasů

Náhradníci:
1. David Bednář 47 hlasů
2. Lukáš Handl 43 hlasů

Michal Bednář jako samostatný kandidát bohužel nezískal dostatek hlasů (bylo nutno 133), i když měl v součtu 96 hlasů.

Celkové výsledky je možne získat (stáhnout)

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (stáhnout)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Podle §29 zákona č. 191/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů:

  1. Volby do zastupitelstva obce Olší se uskuteční v pátek dne 10.10. 2014 od 14.00hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11.10.2014 od 8.00hodin do 14.00 hodin

  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu – zasedací místnost

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství jiného státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

  4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voličů může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Zasedání zastupitelstva obce Olší – 18. 9. 2014

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 18. 9. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8
6. Hodnocení nabídek na zateplení KD a pohostinství v Olší
7. Dodatečné příspěvky
8. Diskuse, závěr

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů

Obec Olší, zastoupena starostou ing. Martinem Pavlíčkem, vyhlašuje zadávací řízení na akci: Zateplení budovy kulturního domu s pohostinstvím v obci Olší

 • předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce (zakázka na stavební práce malého rozsahu – do 6 mil. Kč bez DPH)
 • jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách formou výzvy min. 3 uchazečům k podání cenové nabídky a splnění kvalifikace
 • zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek
 • předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,5 mil. Kč bez DPH
 • nabídka bude zpracována v českém jazyce
 • Přílohy:
  1. Výzva (stáhnout)
  2. Zadávací dokumentace (stáhnout)
  3. Projektová dokumentace (stáhnout)
  4. Návrh smlouvy (stáhnout)
  5. Rozpočet (stáhnout)
  6. Krycí list (stáhnout)
  7. Subdodavatelé (stáhnout)

  Veřejná vyhláška

  Pozvánka k řízení o námitkách v k.ú. Litava (stáhnout)

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 28. 8. 2014

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 28. 8. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 7
  6. Projednání částky finanční spoluúčasti na dojíždějících službách prevence pro rok 2015
  7. Vyhodnocení ankety „ANKETA – spokojenost s obchodem v Olší a jeho další provoz“ a navržení dalšího postupu
  8. Projednání možnosti odkoupení chodníků v našich obcích
  9. Diskuse, závěr

  Veřejná vyhláška – Lukášek Josef

  Pozvánka k řízení o námitkách v k.ú. Klokočí u Olší (stáhnout)

  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí ve dnech 10. a 23. 9. 2014 v době od 12:00 do 15:30.

  – katastrální území Olší (stáhnout)

  – katastrální území Litava (stáhnout)

  – katastrální území Klokočí (stáhnout)

  Počet členů zastupitelstva pro období 2014 – 2018

  Počet členů zastupitelstva obce Olší zůstává i pro další volební období 2014 -2018 stejné, tedy celkem 7 členů zastupitelstva.

  Pavlíček Martin, starosta

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 3. 7. 2014

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 3. 7. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 5 a 6
  6. Projednání nabídek na opravu sociálních zařízení a zateplení stropu v ZŠ A MŠ OLŠÍ
  7. Výběr zhotovitele projektu na zasíťování parcel v Olší
  8. Diskuse, závěr

  Oznámení o přerušení dodávky el. energie

  Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v obcích Klokočí a Litava přerušena dodávka el. energie dne 12. 6. 2014 od 7:30 do 15 hodin

  Svoz nebezpečného odpadu

  Svoz nebezpečného odpadu bude v pátek 6. 6. 2014 dle následujícího harmonogramu:

  16:00 – 16:35 Olší

  16:40 – 17:15 Litava

  17:20 – 18:00 Klokočí

  Do nebezpečného odpadu patří následující:
  Veškeré elektro spotřebiče (lednice, TV, monitory, radia ……), obaly od barev ( plechovky,…), odpadní barvy, oleje, olej. filtry, zářivky, olověné akumulátory, baterie, prošlé léky, textílie znečištěné NO, agrochemický odpad, pneumatiky bez disků

  Nic jiného do nebezpečného odpadu nepatří!!!

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 5. 6. 2014

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 5. 6. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2013
  6. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2013
  7. Závěrečný účet obce Olší za rok 2013
  8. Rozpočtové opatření č. 4
  9. Roční závěrka ZŠ a MŠ Olší za rok 2013
  10. Roční závěrka obce Olší 2013 Olší
  11. Projednání Zprávy z kontroly hospodaření obce Olší za rok 2013
  12. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „NN, DP NNk, Tichá, pč. 12“
  13. Dodatečné příspěvky
  14. Diskuse, závěr

  Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013

  Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 (stáhnout)

  Přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2013

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2013 (stáhnout)

  Daň z nemovitých věcí

  Informace k platbám daně z nemovitých věcí pro rok 2014 (stáhnout)