Zasedání zastupitelstva obce Olší – 18. 9. 2014

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 18. 9. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8
6. Hodnocení nabídek na zateplení KD a pohostinství v Olší
7. Dodatečné příspěvky
8. Diskuse, závěr

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů

Obec Olší, zastoupena starostou ing. Martinem Pavlíčkem, vyhlašuje zadávací řízení na akci: Zateplení budovy kulturního domu s pohostinstvím v obci Olší

 • předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce (zakázka na stavební práce malého rozsahu – do 6 mil. Kč bez DPH)
 • jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách formou výzvy min. 3 uchazečům k podání cenové nabídky a splnění kvalifikace
 • zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek
 • předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,5 mil. Kč bez DPH
 • nabídka bude zpracována v českém jazyce
 • Přílohy:
  1. Výzva (stáhnout)
  2. Zadávací dokumentace (stáhnout)
  3. Projektová dokumentace (stáhnout)
  4. Návrh smlouvy (stáhnout)
  5. Rozpočet (stáhnout)
  6. Krycí list (stáhnout)
  7. Subdodavatelé (stáhnout)

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 28. 8. 2014

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 28. 8. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 7
  6. Projednání částky finanční spoluúčasti na dojíždějících službách prevence pro rok 2015
  7. Vyhodnocení ankety „ANKETA – spokojenost s obchodem v Olší a jeho další provoz“ a navržení dalšího postupu
  8. Projednání možnosti odkoupení chodníků v našich obcích
  9. Diskuse, závěr

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 3. 7. 2014

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 3. 7. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 5 a 6
  6. Projednání nabídek na opravu sociálních zařízení a zateplení stropu v ZŠ A MŠ OLŠÍ
  7. Výběr zhotovitele projektu na zasíťování parcel v Olší
  8. Diskuse, závěr

  Svoz nebezpečného odpadu

  Svoz nebezpečného odpadu bude v pátek 6. 6. 2014 dle následujícího harmonogramu:

  16:00 – 16:35 Olší

  16:40 – 17:15 Litava

  17:20 – 18:00 Klokočí

  Do nebezpečného odpadu patří následující:
  Veškeré elektro spotřebiče (lednice, TV, monitory, radia ……), obaly od barev ( plechovky,…), odpadní barvy, oleje, olej. filtry, zářivky, olověné akumulátory, baterie, prošlé léky, textílie znečištěné NO, agrochemický odpad, pneumatiky bez disků

  Nic jiného do nebezpečného odpadu nepatří!!!

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 5. 6. 2014

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 5. 6. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2013
  6. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2013
  7. Závěrečný účet obce Olší za rok 2013
  8. Rozpočtové opatření č. 4
  9. Roční závěrka ZŠ a MŠ Olší za rok 2013
  10. Roční závěrka obce Olší 2013 Olší
  11. Projednání Zprávy z kontroly hospodaření obce Olší za rok 2013
  12. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „NN, DP NNk, Tichá, pč. 12“
  13. Dodatečné příspěvky
  14. Diskuse, závěr

  Charitativní sběr textilu

  Dne 9. 4. 2014 bude v obci Olší probíhat charitativní sbírka textilu. Prosíme vyndejte v tento den darované šatstvo před Váš dům na viditelné místo nejpozději v 8 hodin ráno. Děkujeme za poskytnuté dary. Předem velmi děkuji za ochotu a spolupráci.

  RE_CO CZECH s.r.o.

  Kubánské náměstí 1391/11

  100 00 Praha 10

  Česká republika

  www.recoczech.com

  Zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 4. 2014

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 10. 4. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Inventarizace obce Olší za rok 2013
  6. Inventarizace ZŠ a MŠ Olší za rok 2013
  7. Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3
  8. Projednání příjezdové cesty k domu č. 19 v obci Klokočí
  9. Volba přísedícího na období 2014 – 2018 pro Okresní soud ve Žďáře n. Sáz.
  10. Projednání záměru pana Lipovského o odkupu části obecního pozemku p.č. 5/20 v k.ú. Olší
  11. Projednání věcného břemene č. NM-014130007289/001
  12. Projednání možnosti odprodeje části obecního pozemku na parc. č 534/5 v k.ú. Klokočí
  13. Dodatečné příspěvky
  14. Diskuse, závěr

  Upozornění pro majitele psů.

  Vzhledem k množícím se stížnostem občanů na pobíhání psů po obci bez dohledu jejich majitele a také na znečišťování veřejných prostranství výkaly od těchto psů, je obec Olší nucena přistoupit k přísnějšímu řešení, neboť pouhá domluva nestačí. Pokud tedy bude viděn volně pobíhající pes po obci bez doprovodu majitele (pes musí být na vodítku), bude s majitelem tohoto psa po doložení této skutečnosti (např. fotografie, svědectví jiné osoby) zahájeno správní řízení. Majiteli psa v takovém případě hrozí pokuta a bude muset uhradit i náklady správního řízení, které mohou činit i několik tisíc korun za každý jednotlivý případ. Věříme, že občané v této záležitosti projeví více ohleduplnosti než doposud, a k výše uvedeným sankcím nebude nutné přistupovat.

  Program zasedání ZO OLŠÍ – 30. 1. 2014

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Projednání možnosti odkupu pozemku v Rakové pro účely zřízení obecní cesty
  6. Projednání příspěvku pro Charitu Tišnov
  7. Projednání příspěvku pro Středisko rané péče SPRP Brno
  8. Projednání dotací na rok 2014
  9. Dodatečné příspěvky
  10. Diskuse, závěr

  Geoporál obce, rozpočty za minulé roky

  Pokud by vás zajímaly informace o parcelách či číslech popisných v našich katastrech (Olší, Litava, Klokočí a Rakové), vodovodní síti atd. můžete je vyhledat na našem geoportále na adrese www.geosense.cz/geoportal/olsi. Na uto stránku se dostanete i přes menu Odkazy – Geoportál obce Olší.

  Dále byly spuštěny zajímavé stránky s rozpočty všech obcí ČR. Naši obec najdete pod tímto odkazem www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/596302-olsi, případně opět v menu Odkazy – Rozpočty obce Olší

  Místní šetření v Rakové


  Pozvánka na místní šetření,
  které se bude konat dne
  v pondělí 30. 12. 2013 v 10 hodin v Rakové
  před domen č. p. 1

  Důvodem pro toto místní šetření je žádost pana Miloše Šibora, bytem Okružní 975, Bystřice nad Pernštejnem, který se tímto domáhá stanovení veřejné přístupové účelové komunikace na pozemcích 21/3, 18, 22/3, 18/8, 21/2 a 6 v k. ú. Rakové.
  Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce úředně ověřenou plnou moc. Pro případné dotazy volejte na 737784133 případně 566566484. Účast není povinná.

  Program zasedání ZO OLŠÍ – 17. 12. 2013

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 17. 12. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
  OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 10
  6. Schválení smouvy s JMK na JSDH
  7. Schválení rozpočtu obce Olší na rok 2013
  8. Schválení úhrady části mezd ZŠ a MŠ Olší
  9. Inventarizace obce
  10. Dodatečné příspěvky
  11. Diskuse, závěr

  Změna úředních hodin starosty obce

  Od 1. listopadu 2013 se mění úřední hodiny starosty obce Martina Pavlíčka. Od tohoto data bude na obci pouze ve čtvrtek od 19:00 do 20:30. V případě potřeby nebude problém si domluvit osobní termín schůzky po telefonické domluvě na čísle 737784133.

  Program zasedání ZO OLŠÍ – 31. 10. 2013

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 31. 10. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
  OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 8
  6. Účetní závěrka školy za rok 2012
  7. Projednání věcného břemena – NN Lahoda
  8. Projednání nájmu za silniční hlásič (záměr o pronájmu)
  9. Návrh rozpočtu obce olší na rok 2014
  10. Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek
  11. Oprava kotelny v KD
  12. Dodatečné příspěvky
  13. Diskuse, závěr

  V Olší, 23. 10. 2013

  Program zasedání ZO OLŠÍ – 5. 9. 2013

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 5. 9. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
  OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 6 a 7
  6. Projednání zatepleni a výměny oken v KD a pohostinství (nabídky + upřesnění)
  7. Projednání zatepleni stropu ve škole
  8. Projednání nákupu látek na kroje
  9. Dodatečné příspěvky
  10. Diskuse, závěr

  Program zasedání ZO OLŠÍ – 18. 7. 2013

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 18. 7. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
  OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 4 a 5
  6. Projednání závěrečných účtů Mikroregionů
  7. Schválení směny pozemků s panem Přikrylem
  8. Projednání nabídek na opravu nádrží
  9. Dodatečné příspěvky
  10. Diskuse, závěr

  Svoz nebezpečného odpadu

  Svoz nebezpečného odpadu bude v pátek 7. 6. 2013 dle následujícího harmonogramu:

  16:00 – 16:45 Olší

  16:50 – 17:30 Litava

  17:35 – 18:10 Klokočí

  Do nebezpečného odpadu patří následující:
  Veškeré elektro spotřebiče (lednice, TV, monitory, radia ……), obaly od barev ( plechovky,…), odpadní barvy, oleje, olej. filtry, zářivky, olověné akumulátory, baterie, prošlé léky, textílie znečištěné NO, agrochemický odpad, pneumatiky bez disků

  Nic jiného do nebezpečného odpadu nepatří!!!

  Program zasedání ZO OLŠÍ – 30. 5. 2013

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 30. 5. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 3
  6. Schválení závěrečného účtu za rok 2012
  7. Projednání záměru o směně pozemků mezi obcí Olší a panem Přikrylem
  8. Projednání oprav komunikace v Litavě
  9. Projednání opravy vodní nádrže v Litavě
  10. Dodatečné příspěvky
  11. Diskuse, závěr

  Rozhodnutí o úmístění stavby

  Rozhodnutí o umístění stavby – přístřešek pro skot a vodovodní přípojka
  Olší (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 232/15(ostatní plocha, manipulační plocha), 232/18(ostatní plocha, manipulační plocha) a na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru parc.č PK 336/1 v katastrálním území Olší u Tišnova (stáhnout)

  Program zasedáni ZO OLŠÍ – 11. 4. 2013

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 2
  6. Schválení účetní závěrky za rok 2012
  7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
  8. Projednání výše ročního nájmu za cedule v obci
  9. Dodatečné příspěvky
  10. Diskuse, závěr

  Pavlíček Martin

  Obec Olší oznamuje nalezení věci

  Obec Olší oznamuje nalezení věci: Kaple na pozemku p.č. 534/5 v k. ú. Klokočí u Olší.
  Dle zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník) § 135 odst. 1: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.“

  Oznámení (stáhnout)

  Uzavírka silnice č. 385/14 mezi obcemi Klokočí a Doubravník

  Od 18. 3. 2013 do 31. 8. 2013 bude v obci Doubravník uzavřena silnice na Klokočí (385/14) v obou směrech z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Ve vyjímečných případech (pravidelná doprava do práce, závoz děti do školy atd.) bude Městys Doubravník povolovat průjezd touto silnicí. Karty pro povolení bude vydávat pouze Městys Doubravník, proto se prosím obracejte s případnými dotazy přímo na tento úřad.

  Jednání zastupitelstva obce Olší, 28. 2. 2013

  Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 28. 2. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Inventarizace obce za rok 2012
  6. Projednání smlouvy č. 014990013486/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (Olší, rozš.NNk, Mychajlyšyn)
  7. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Olší
  8. Projednání zakoupení GIS programu pro obec
  9. Pořízení územní studie
  10. Dodatečné příspěvky
  11. Diskuse, závěr

  Platba poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů

  V kanceláři OÚ je možné od 5. 2. 2012 uhradit poplatek za svoz PDO a ze psa:
  Poplatky činí:
  Trvale hlášená osoba: 400,-
  Chaty, chalupy: 400,-

  Ze psa: 70,-
  Každý další pes: 95,-
  Osoba osamělá – poplatek za psa: 30,-Kč

  V Klokočí čtvrtek 7.2.2013 v době od 17.00 do 17.30.
  Na Litavě čtvrtek 7.2.2013 v době od 17.30 do 18.00.

  Program zastupitelstva, které se bude konat 24.1.2013

  Program zastupitelstva – 24.1.2013 od 19 hod.
  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 1
  6. Projednání odkupu pozemku od paní Ťupové v k. ú. Olší
  7. Projednání věcného břemene na parcele č. 232/17 v k.ú. Olší
  8. Projednání smlouvy o provedení stavby mezi obcí Olší a panem Miroslavem Ťupou
  9. Projednání poplatků za svoz domovních odpadů na rok 2013
  10. Dodatečné příspěvky
  11. Diskuse, závěr