Záměr o pronájmu pozemků v k. ú. Litava

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu pozemků p.č. 150/1, 150/2, 150/3, 151 a 195/2 v k. ú. Litava pro rekreační účely panu Dominiku Hutečkovi.


Vyvěšeno: 24. 8. 2020

Sejmuto:

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Ve smyslu ustanovení § 15, odst. 1, písm.f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji:

pro volby do Zastupitelstev krajů , konané ve dnech 2. a 3. října 2020 je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek se sídlem v nové budově úřadu obce Olší, Olší 65.

V Olší dne 18. 8. 2020
Ing. Martin PavlíčekVyvěšeno: 18. 8. 2020
Sejmuto:

Volby do Zastupitelstev krajů – Informace o minimálním počtu členů okrskové komise

V souladu s § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020, minimální počet členů okrskové volební komise na 5 (4 členové + zapisovatel).

Na základě ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou.


Vyvěšeno: 3. 8. 2020
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 18. 6. 2020

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 18. 6. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 4 a 5/2019
6. Roční účetní závěrka obce Olší, zavěrečný účet obce Olší za rok 2019 a zpráva z kontroly hospodaření obce Olší za rok 2019
7. Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Olší
8. MAS Brána Brněnska – zařazení území obce do územní působnosti
9. Schválení smlouvy o partnerství DSO Tišnovsko (KOMPOSTÉRY)
10. Smlouva o spolupráci s obcí Blatnička (OSIN) – nákup el. energie
12. Schválení obecní vyhlášky č. 1/2020
13. Vecné břemeno EON (Litava – Prosecký)
14. Závěrečný účet SVK Žďársko
15. Dodatečné příspěvky (oprava parket v KD, zastávky)
16. Diskuse, závěr

V Olší, 10. 5. 2020


Vyvěšeno: 10. 5. 2020
Sejmuto:


Nová aplikace pro obecní hlášení

Obec Olší bude od 15. června používat pro obecní hlášení a informování občanů nový komunikační kanál využívájící chytrých telefonů. Stačí si pouze nainstalovat aplikaci s názvem MojeObec .

Pro android ke stažení zde https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.msw.mojeobec .

Pro IOS ke stažení zde https://apps.apple.com/cz/app/mojeobec/id590347317 .

Při prvním spušťení je potřeba vyhledat naši obec – „Obec Olší (JMK)(JI)“

Bližší návod pro práci s aplikací je možné dohledat zde http://bit.ly/mojeobec20

Záměr o bezúplatném převodu pozemků

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o bezúplatném převodu pozemků (darování v rámci reciprocity) p. č. 278/3, 372/5, 284/3, 288/5, 373/5 a 374/3, vše v k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu 158-67/2015 ze dne 4. 6. 2015. Důvodem pro tento bezúplatný budoucí převod je reciprocita výměny pozemků mezi obcí Olší a Jihomoravským krajem, kdy pozemky od Jihomoravského kraje budou využity pro chodníky podél hlavní komunikace II. třídy č. II/385.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 21. 5. 2020
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 7. 5. 2020

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 7. 5. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 1,2,3/2019
6. Smlouva ORP Tišnov – příspěvek na sociální služby
7. Projednání odkupu parcel 103/4 a 105/1 v k. ú. Klokočí u Olší
8. Projednání odkupů pozemků od farnosti – parkoviště
9. VO v Olší – výběr dodavatele
10. Oprava kaple v Rakové – výběr dodavatele
12. Výměna obrubníků v Olší (směr Drahonín) – výběr dodavatele
11. Dodatečné příspěvky
12. Diskuse, závěr

V Olší, 29. 4. 2020


Vyvěšeno: 29. 4. 2020
Sejmuto:


Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí TIŠNOVSKO

Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí TIŠNOVSKO Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ 750 58 944
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejňované dokumenty

 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Tišnovsko
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazkové MŠ VENKOV
 • Návrh rozpočtu DSO Tišnovsko
 • Návrh rozpočtu Svazkové MŠ VENKOV
 • Rozpočtová opatření DSO Tišnovsko

Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí Tišnovsko a jeho školské právnické osoby Svazkové mateřské školy Venkov, jsou dostupné v elektronické www.dsotisnovsko.cz

Cesta svazku Tišnovsko: http://dsotisnovsko.cz/ → Úřední deska
Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři DSO Tišnovsko, ul. Komenského 1109, 666 02 Předklášteří.Plošná deratizace v Obci

V sobotu 7. 3. 2020 proběhne v našich obcích plošná deratizace z důvodu přemnožení potkanů. Návnady (pro občany zdarma) se budou vydávat od 9 do 11 hodin vedle Hospůdky Pod Jiřím. Pro případné další informace je možné se obrátit přímo na Ing. Vondráčka, DeraVet s.r.o., tel. 603 52 91 58.

POZVÁNKA na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SEJŘEK – SKOROTICE, se sídlem Sejřek 7, 592 62 Nedvědice si dovoluje pozvat členy honebního společenstva Sejřek – Skorotice na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice, která se bude konat v PÁTEK 21.2.2020 v 17:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku.

Program jednání:

 1. Zahájení jednání, přivítání hostů, volba zapisovatele, mandátové komise
 2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
 3. Schválení jednacího řádu valné hromady
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Usnesení, různé/diskuse, závěr

Pozvánka + plná moc (stáhnout)

Petr Soukup
starosta Honebního společenstva
Sejřek – Skorotice


Vyvěšeno: 8. 2. 2020
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 13. 2. 2020

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 13. 2. 2020 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 12/2019
6. Inventarizace 2019
7. Obecní rozhlas
8. Projednání odkupů pozemků od farnosti
9. Změna č. 2 ÚP Olší
10. Aktualizace rozvojového plánu
11. Dodatečné příspěvky (zastávky, cesty atd…)
12. Diskuse, závěr

V Olší, 4. 2. 2020


Vyvěšeno: 4. 2. 2020
Sejmuto:


Tříkrálová sbírka 2020

V rámci tříkrálové sbírky, konané během ledna 2020 se v našich obcích vybralo celkem 20097 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Bor – 1565 Kč
Drahonín – 4725 Kč
Jilmoví – 3522 Kč
Klokočí – 2900 Kč
Litava – 5165 Kč
Moravecké Pavlovice – 1510 Kč
Olší – 5710 Kč

Novinky o odpadech od roku 2020 v obci Olší

Vážení občané,

v následujícím  textu je několik zásadních změn týkajících se odpadů v roce 2020. K poslední změně v oblasti poplatku za svoz komunálního odpadu v naší obci došlo v roce 2010, kdy byl stanoven poplatek pro všechny občany i majitele nemovitosti na 400 Kč za kalendářní rok. Za těchto deset let došlo k výraznému zdražení jak poplatku za odvoz komunálního odpadu, tak i za uložení na skládce k tomu určené. V posledních letech obec Olší doplácela na zpracování a uložení komunálního i dalšího odpadu (elektro, nebezpečný atd.) ročně kolem 80 tisíc. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli navýšit poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020 na 500 Kč za občana i majitele nemovitosti v našem katastru.

Další významnou změnou bude likvidace nebezpečného odpadu. Tu bude nyní zajišťovat obec tak, že každý občan bude moci nebezpečný odpad předat určenému zástupci v předem stanovenou dobu (budeme o tom včas informovat SMS rozhlasem) v obci Olší, kde tento odpad dočasně uskladníme a poté necháme odvézt technickými službami. Vzhledem k velmi špatným zkušenostem z minulých let, kdy si někteří naši spoluobčané spletli nebezpečný odpad se skladem haraburdí, jsme byli nuceni přistoupit k tomuto kroku, který jak věřím, povede k celkovému pozitivnímu přínosu životnímu prostředí. Další možností pro likvidaci nebezpečného, ale i ostatního odpadu (např. velkoobjemový) je jeho odvoz do Sběrného dvora v Bystřici nad Pernštejnem (adresa K Ochozi 666, 59315 Bystřice n. Pernštejnem). Zde vám umožní po předložení občanského průkazu tento odpad odevzdat. Jsou zde ovšem limity na množství/hmotnost (viz tabulka „CENÍK SBĚRNÉHO DVORA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM“ http://www.ts-bystrice.cz/download/files/cenik_sb_dvur.pdf, která platí i pro naše občany). Větší objemy je lepší rovnou odvézt na skládku Bukov, případně Bystré (hradí si to každý občan v plné výši).

Systém třídění odpadů v naší obci

Nebezpečný odpad

Kompletní seznam nebezpečných odpadů je uveřejněn ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. (případně na stránkách portálu MZE eAGRI, pod odkazem Právní předpisy viz http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/100313701.html). U nás se setkáme nejčastěji s těmito druhy nebezpečných odpadů:

 • obaly od barev (plechovky), odpadní barvy
 • oleje, olejové filtry
 • zářivky, olověné akumulátory, baterie
 • prošlé léky
 • textilie znečištěné nebezpečnými odpady
 • agrochemický odpad (postřiky, hnojiva atd.) včetně obalů

Pneumatiky se primárně vracejí na sběrná místa k tomu určená viz. https://www.eltma.cz/sberna-mista Nejblíže k nám je např. CARS Forever s.r.o., Červený mlýn 380, Tišnov, Pneuservis Michal Trojánek, Dvořáčkova 1847, Tišnov.

Kontejnery na bioodpadželezo budou v průběhu roku přistaveny v Olší v prostoru vedle stolárny.

Žlutý pytel na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Patří sem i nápojové kartony. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Ne
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. Papírové krabice ideálně rozkládat, aby nebyl kontejner hned plný.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, plní obecní úřad Olší povinnost zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona zveřejněním níže uvedených údajů:

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí – 1
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
5. Počet stížností podaných podle §16a – 0
6. Další informace – 0

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. – poskytnutí informace, zda některý ze subjektů: DOMISTAV CZ a.s., a DOMISTAV HK s.r.o. podali nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně požádali o poskytnutí této nabídky.


Žádost přijata 18. 8. 2019
Odpověď odeslána 19. 8. 2019

V Olší 7. 1. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 19. 12. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 19. 12. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 11/2019
6. Rozpočet obce Olší
7. Inventarizace obce
8. Smlouva o výpůjčce – hřbitov
9. Stanovy DSO Tišnovsko
10. Vyhláška o místních poplatcích
11. Pořizování Změny č. II územního plánu Olší zkráceným postupem
12. Prodej parcely č. 534/17 v k. ú. Klokočí
13. Dodatečné příspěvky (LD střed apod.)
14. Diskuse, závěr

V Olší, 11. 12. 2019


Vyvěšeno: 11. 12. 2019
Sejmuto:


Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Klokočí u Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 534/17, k. ú. Klokočí u Olší, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 534/6, k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu 99-298/2019, zhotoveným Ing. Lubomýrem Kytnerem. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 2. 12. 2019

Sejmuto:


Záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 14

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 14 v k. ú. Olší u Tišnova. Jedná se o pronájem části střešního pláště pro telekomunikační zařízení pro společnost Netcom Solution, s.r.o, IČ 03760201

V Olší, 2. 12. 2019


Vyvěšeno: 2. 12. 2019
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 14. 11. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 14. 11. 2019 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 10/2019
6. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší
7. Dodatečné příspěvky (třídění odpadů, vyhlášky atd.)
8. Diskuse, závěr

V Olší, 6. 11. 2019


Vyvěšeno: 6. 11. 2019
Sejmuto:


Výplata nájemného- Honební společenství Drahonín-Olší-Litava

Honební společenstvo Drahonín – Olší – Litava se sídlem v Drahoníně, IČO 43381308

oznamuje, že dne 15. 11. 2019 od 15,00 do 17,00 se bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v Honebním společenstvu Drahonín – Olší – Litava
Za uplynulé období 2013 – 2019 se bude vyplácet 9,- Kč za rok a hektar

Místo výplaty – Obecní úřad Drahonín
Kontaktní osoba – Jitka Plevová (608 100 427, obec@drahonin.cz)
Hotovost bude vyplacena vlastníkovi po předložení občanského průkazu nebo v případě, kdy vlastník nepřijde osobně, po předložení plné mocí podepsané vlastníkem pozemku (není třeba ověřená).


Vyvěšeno: 15. 10. 2019
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 10. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 10. 10. 2019 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8/2019 a 9/2019
6. Odkup parcel pod chodníky
7. Oprava kaple v Rakové – výběr dodavatele
8. Výměna obrubníků v obci
9. Dodatečné příspěvky (zastávky, třídění odpadů atd.)
10. Diskuse, závěr

V Olší, 2. 10. 2019


Vyvěšeno: 2. 10. 2019
Sejmuto:


Zájezd ZO ČSZ v Nedvědici

ZO ČSZ v Nedvědici zve všechny své členy i ostatní spoluobčany na zajímavý zájezd do botanické zahrady a tropického skleníku Fata Morgana Praha dne 19. října 2019
Odjezd autobusu v 6:00 hod. od obecního úřadu v Nedvědici.

Cena: pro členy ČSZ – 250,-Kč, pro rodin. příslušníky a ostatní občany – 300,-Kč

Závazné přihlášky – Květiny Michaela (777 029 457, misa@kvetinymichaela.cz) nejpozději do 17. 10. 2019.

Předpokládaný návrat kolem 20 hodiny.

Všechny srdečně zve výbor ZO ČSZ Nedvědice.

Pozvánka na přednášku s názvem VIDA VODA

Vážení spoluobčané,

za podpory starostů obcí Mikroregionu Pernštejn se bude v pondělí 30. 9. 2019 konat veřejná přednáška s názvem VIDA VODA. Setkání je zaměřeno na problematiku nedostatku vody v krajině a nabídku možných řešení. Povede jej respektovaný odborník na vodu a dlouholetý správce CHKO Broumovsko Jiří Malík.

Přijďte zjistit, v čem tkví problémy současné krajiny a jak je začít napravovat přímo v našem regionu či obci. Akce proběhne v pondělí 30. 9. v nedvědické sokolovně od 18 hodin a vstupné je dobrovolné.

Leták (stáhnout)


Vyvěšeno: 25. 9. 2019
Sejmuto: 1. 10. 2019