Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 8. 9. 2022 od 18:00 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2022
6. Uzavření smlouvy o věcném břemeni „Olší, obnova NN“ – k.ú. Klokočí
7. Smlouva o spolupráci s Tradice Slovácka, o.p.s., Blatnička o společném nákupu energií
8. Projednání věcného přemene pro vedení budoucího vodovodu pro Sejřek a Bor
9. Diskuse, závěr

V Olší, 31. 8. 2022


Vyvěšeno: 31. 8. 2022
Sejmuto:

Volby do Zastupitelstev obcí – informace o minimálním počtu členů okrskové volební komise

V souladu s § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 491/2001Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanovuji pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24 září 2022, minimální počet členů okrskové volební komise pět.

Na základě ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Mgr. Petru Francovou.

Ing. Martin Pavlíček, starosta obce Olší


Vyvěšeno: 23. 7. 2022
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 6. 2022 od 18:30 hod

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5/2022
6. Uzavření smlouvy o věcném břemeni „Olší, obnova NN“
7. Schválení smluv s JMK (dotace)
8. Vydání změny č. II ÚP Olší
9. Nabídky na opravu komunikace na Litavě
10. Pronájem pozemků p.č. 578/5, 8 a 317/3 a dále částí pozemků p.č. 43 a 617/1, vše v k. ú. Litava
11. Nábídka na odkup Havelkovi chaty
12. Projednání cen nájmů na další roky
13. Diskuse, závěr

V Olší, 14. 6. 2022


Vyvěšeno: 14. 6. 2022
Sejmuto:

Návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko

Návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 2 – pnění rozpočtu DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 3 – pnění rozpočtu DSO Tišnovsko za rok 2021 – příloha (stáhnout)

Příloha č. 4 – Rozvaha DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)

Příloha č. 5 – Výkaz zisků a ztrát DSO Tišnovsko za rok 2021 (stáhnout)


Vyvěšeno: 16. 5. 2022
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 19. 5. 2022 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2022
6. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o věcném břemeni „ Olší, obnova NN“
7. Smlouva o příspěvku na zajištění spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov
8. Dotace z JMK pro rok 2022
9. Nabídky na chodník v Olší
10. Pronájem pozemků 317/1, 317/2 a 317/3
11. Diskuse, závěr

V Olší, 10. 5. 2022


Vyvěšeno: 10. 5. 2022
Sejmuto:

Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku

V roce 2020 se naše obec Olší  zapojila do realizace společného projektu svazku Tišnovsko s názvem: „Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, reg.č. CZ.05.3.29/0.0./0.0/19_122/0012912 z OPŽP, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.1. Prevence vzniku odpadů, výzvy č. 122.  Příjemcem podpory a žadatelem o dotaci byl dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, který v rámci uvedeného projektu získal dotaci ve výši 5 463 604 Kč. Vlastní zdroje financoval svazek prostřednictvím uvolnění finančních prostředků z rozpočtu zapojených obcí. Projekt řeší snížení množství SKO na území zapojených obcí. Jeho realizace směruje ke zvýšení a zlepšení likvidace nakládání s odpady z domácností (plastové kompostéry) a veřejných ploch (štěpkovače). Předmětem uvedeného projektu bylo v rámci 1. části pořízení celkem 2273 plastových kompostérů, které jsou na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny mezi občany zapojených obcí Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice, Železné. V naší obci bylo v rámci tohoto projektu pořízeno 70 kompostérů . Pro realizaci dodávek kompostérů byla výběrovým řízením vybrána firma MEVA-TEC , s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem.  Druhou část projektu tvořilo pořízení 8 ks štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Vítězným dodavatelem veřejné zakázky této dodávky byla firma P&L, spol.s.r.o. se sídlem v Biskupicích u Luhačovic. Obcím Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnice, Lomnička, Tišnov a Vohančice byl tak prostřednictvím svazku Tišnovsko v průběhu prosince 2021 dodán kvalitní štěpkovač přiměřeného výkonu, které nyní slouží nejen k drcení větví a dalšího BIO odpadu vyprodukovaného občany, ale pomůžou s péči o zeleň a životní prostředí občanům žijících v těchto obcích.
Celkové způsobilé výdaje: 6 427 769 Kč
DOTACE EU: 5 463 604 Kč ( 85%)
Vlastní zdroje financování: 964 165 Kč ( 15%) 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9.2021

Datum ukončení realizace projektu:  21.12.2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 3. 3. 2022 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 11 a 12/2021 a č 1/2022.
6. Inventarizace obce za rok 2021
7. Zpráva z provedení přezkumu hospodaření obce Olší za rok 2021
8. Závěrečný účet obce Olší za rok 2021
9. Roční účetní závěrka Obce Olší
10. Roční účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Olší
11. Řád veřejného pohřebiště
12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva (p.č. 380/6 a 380/4, k.ú. Olší u Tišnova)
13. Prodej pozemků p.č. 279/4 a 5/35, k. ú. Olší u Tišnova
14. Odkup pozemků p.č. 28/49, 28/50, 28/51 k. ú Olší u Tišnova a p.č. 658/2 k.ú. Litava
15. Prostor na ukládání odpadů (plasty, papír, textil)
16. Dodatečné příspěvky (dary, dotace, atd.)
17. Diskuse, závěr

V Olší, 22. 2. 2022


Vyvěšeno: 22. 2. 2022
Sejmuto:

Záměr o prodeji pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 279/4, k. ú. Olší u Tišnova, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 279/2, k. ú. Olší u Tišnova, a p. č. 5/35, k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu 186-193/2021, zhotoveným Ing. Lubomýrem Kytnerem. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

Geometrický plán (stáhnout)


Vyvěšeno: 14. 2. 2022

Sejmuto:

Novelizovaná rozpočtová skladba

Z důvodu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2022, dochází ke změně rozpočtové skladby pro rok 2022. Mění se pouze číslo položky, nemající vliv na jejich stávající použití. Objem na účtech se nemění.

Původní položkaNázevNová položkaNázevHodnota
1340Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1345Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci175 000
5193Výdaje na dopravní obslužnost5323Neinvestiční transfery krajům34 500

V Olší, dne 3. 1. 2022


Vyvěšeno: 3. 1. 2022
Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 9. 12. 2021 od 18 hodin

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2021
6. Projednání nájemní smlouvy s Netcom Solutions s.r.o.
7. Projednání nájemní smlouvy s BAZ Internet s.r.o.
8. Pronájem komerčních prostor – Olší 28
9. Dodatek ke smlouvě č. 1 – Smlouva o partnerství s DSO Tišnovsko ( projekt „Předcházení vzniku odpadu na Tišnovsku“)
10. Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
11. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZR/3537/2021-BZRM p.č. 380/3 ostatní plocha k.ú. Olší
12. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na rok 2022
13. Rozpočet obce Olší na rok 2022
14. Vyhlášky – odpady
15. Řád veřejného pohřebiště
16. Oprava místních komunikací v Olší – dodatek (vícepráce)
17. Inventarizace obce
18. Dodatečné příspěvky (dary, dotace, odkupy pozemků pro obec)
19. Diskuse, závěr

V Olší, 30. 11. 2021


Vyvěšeno: 30. 11. 2021
Sejmuto:

Záměr o pronájmu části střechy budovy ZŠ v Olší

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 14 v k. ú. Olší u Tišnova. Jedná se o pronájem části střešního pláště pro telekomunikační zařízení pro společnost BAZ Internet s.r.o., Edvarda Beneše 1946/5, 678 01 Blansko, IČ: 04666224

V Olší, 1. 11. 2021


Vyvěšeno: 1. 11. 2021
Sejmuto:


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í

            o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta obce Olší  podle § 15 , odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

                       v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

a

                       v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hod. do 14:00 hod.   

2. Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadu v Olší čp. 65

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb   hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Olší dne 22. 9. 2021


Vyvěšeno: 22. 9. 2021
Sejmuto: